Når konkurrenten er “dopet”


Av Harald J. Andersen, politisk direktør Virke

Det kan i alle fall oppleves slik når det offentlige tilbyr tjenester i kommersielle markeder med gunstigere vilkår enn private bedrifter. Virke ønsker fair play.

I snart seks år har Espern treningssenter på Hamar har hatt en pågående sak med kommunen. Årsaken er at de mener det kommunale treningssenteret Ankerskogen, som åpnet i 2014, ikke konkurrerer på markedsmessige vilkår. Den skjeve konkurransesituasjonen har frustrert lederne av treningssenteret i lang tid, som nå vil ha et klarere regelverk for å unngå at private virksomheter unødig taper inntekter, ansatte og kompetanse.

Forrige uke var Espern en av tre bedrifter som var med Virke til regjeringens arbeidsgruppe for lik konkurranse, for å dele sin historie. Den er langt fra unik i norsk sammenheng. Norge står overfor store omstillingsutfordringer, likevel ser vi stadig eksempler på at det offentlige driver forretningsvirksomhet i konkurranse private, med vilkår som er langt mer gunstig. Innovasjon og arbeidsplasser i privat sektor blir utkonkurrert gjennom ulovlig offentlig støtte. Det er ikke bærekraftig for den norske velferdsstaten, og gjør økonomien vår dårligere stilt for de tøffe tidene som er foran oss. Dagens situasjon er uholdbar.

Hvordan håndheves slike saker? 

Hva som er ulovlig statsstøtte eller ikke, kan være krevende problemstillinger. Likevel er det utvilsomt at det forekommer ulovlig statsstøtte. Vår erfaring er at kommuner og andre offentlige etater gjennom subsidier utkonkurrerer private arbeidsplasser innenfor bl.a. kantinedrift, renhold, laboratorietjenester og treningssenterdrift. Situasjoner med ulovlig statsstøtte oppstår når offentlig virksomhet ikke driver myndighetsutøvelse, men utøver økonomisk aktivitet og leverer varer eller tjenester i markedet.

Konsekvensen av at Norge mangler en egen effektiv håndhevingsmekanisme, er at norske bedrifter går til ESA for å sikre virksom konkurranse i markeder der det offentlige opptrer som aktør. Virkes erfaring etter å ha «fulgt» saker for våre medlemmer til Brussel, er at dette er en fordyrende og forsinkende prosedyre. Dette er spørsmål som en stat som Norge må kunne løse nasjonalt.

Virke mener at flere offentlige oppgaver burde løses av private, men vi er ikke imot at det offentlige på prinsipielt grunnlag kan tilby tjenester i kommersielle markeder dersom det skjer på transparente, etterprøvbare og ikke-diskriminerende vilkår. Vi har derimot sett for mange tilfeller uten «fair play».

Nødvendig omstilling 

Norge står nå overfor en tøff omstilling. Nye næringer må derfor gis gode nok rammevilkår til å kunne skape verdier og arbeidsplasser, når olje- og gassnæringen ikke lenger er den vekstmotoren den var. Derfor trenger vi endringer i regelverket slik at det offentlige ikke kan drive økonomisk virksomhet i markedet på særvilkår som er gunstigere enn det private virksomheter har.