MOBBING MÅ BEKJEMPES LOKALT

KS, kommunene og fylkeskommunene mener det er viktig at elevenes rett til et godt skolemiljø styrkes. Et nytt regelverk kan likevel ikke forhindre at barn og unge utsettes for mobbing.

 – Arbeidet for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle foregår lokalt, i alle kommuner og ved alle skoler. Det er den felles innsats fra hele lokalmiljøet som er avgjørende for å få resultater. KS oppfordrer derfor regjeringen til å sette inn virkemidler som støtter dette arbeidet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

I mobbesaker kan et mangfold av kommunale tjenester bli berørt. Derfor er det viktig at kommunens ansvar er entydig, slik at alle kommunens ressurser om nødvendig kan tas i bruk for å bekjempe mobbing. I det nye regelverket avgrenses virkemidlene til å omfatte bare de den enkelte skole rår over.

Fylkesmannen er klage- og tilsynsorgan for alle de kommunale tjenestene og kan ut fra sin tilstedeværelse og lokalkunnskap se ulike tiltak mot mobbing i sammenheng. KS mener barn og foreldre blir bedre tatt vare på når samme instans kan iverksette tiltak på flere områder samtidig. Et særskilt klageorgan for å håndtere de nye reglene, slik enkelte har foreslått, er ikke tjenlig i alvorlige mobbesaker.

Kontakt i KS:

Direktør for interessepolitikk Helge Eide: Tlf. 90 56 77 22

Pressetelefon: 24 13 26 01