FAKTA OM PRISEFFEKTER AV OVERFØRINGSKABLER FOR STRØM


Av Berit Tennbakk og Eivind Magnus, Senior Partners, THEMA Consulting Group AS


Norge er velsignet med store fornybare energiressurser. Vannkraften gir viktige bidrag til det offentlige hvert år. Når det europeiske energisystemet omstilles for å håndtere klimautfordringen, kan norsk vannkraft spille en viktig rolle. Utbygging av overføringskapasiteten mellom Norge og resten av Europa er derfor viktig både for klima og for norsk verdiskaping.

Det har vært mye oppmerksomhet rettet mot hvilken betydning kabler har for den innenlandske kraftprisen i Norge. Det er naturlig siden kraft er en viktig innsatsfaktor i den kraftintensive industrien. Økt handel har en priseffekt og legging av kraftkabler er store og kostbare prosjekter. Det er derfor viktig at virkingene av slike kabelprosjekter blir grundig vurdert.

Det er mange forhold som virker inn på den nordiske kraftprisen. De viktigste driverne for den nordiske og norske kraftprisen er den fremtidige kullprisen og den europeiske kvoteprisen for CO2. Ulike analyser viser at den økte kabalkapasiteten mellom Norge og UK/Kontinentet som er under bygging, vil gi en noe høyere kraftpris i Norge, men også at utslaget er lite. I NVE sin analyse fra 2017 er utslaget i 2030 ca. 2 øre/kWh. NVE skriver i sin rapport (NVE-rapport 2017-02): «Det viktigste for kraftprisnivået i Norge frem til 2030 er imidlertid fortsatt prisen på CO2 og fossile brensler»

I en scenarioanalyse fra 2012 fant THEMA at en økning av overføringskapasiteten mellom Norge og kontinentet/UK på 2800 MW (tilsvarende NordLink og NSN) vil gi en gjennomsnittlig kraftprisøkning sett over alle scenariene på 2.5 øre/kWh. Prisvirkningen er større jo større kraftoverskudd vi har, dvs. desto lavere kraftprisene er i utgangspunktet. Det er med andre ord ganske godt samsvar mellom THEMAs analyse fra 2012 og NVEs analyse fra 2017. THEMA har i de senere årene gjennomført flere analyser som gir en priseffekt i samme størrelsesorden.

NVE sier i sin analyse at «Desto tettere det norske, og nordiske, kraftmarkedet er koblet til kraftmarkedet på kontinentet, jo mer vil norske priser reflektere prisstrukturen i det europeiske kraftmarkedet.». Det betyr imidlertid ikke det at et par ekstra kabler gir kontinentale priser i Norge. Prisene påvirkes, men det skal bygges helt urealistisk mye overføringskapasitet om vi skal få kontinentale priser i Norge. Med det omfanget utbyggingen av overføringskabler har, er priseffekten beskjeden.