EN REFORM SOM MÅ FORTSETTE


Av Nina Solli regionsdirektør i NHO Oslo og Akershus


Forslaget til nytt kommunekart gir 358 kommuner og 10-11 regioner. Det betyr at reformarbeidet må fortsette de neste årene.

Så er fasiten etter nærmere fire år med kommunereformprosess klar: Regjeringspartiene og Venstre sørger for at antall kommuner reduseres med nærmere 70. Antall fylker halveres. Nesten en tredjedel av Norges befolkning vil bo i en ny kommune.

Bedriftene har vært tydelige på at de ønsket færre kommuner enn dette. Hvis en entreprenør vil bygge boliger, må han forholde seg til 22 ulike kommuner – nå blir dette til 19. Byråkratiet entreprenæren må forholde seg til blir ikke vesentlig forbedret.

Det er behov for en langsiktig planlegging av tettsted- og byutvikling. I Akershus har de gjort en god jobb med å finne sammen blant annet i Ski og Oppegård. I Asker får vi en storkommune som inkluderer Hurum og Røyken. På Romerike kan det bli en sammenslåing mellom tre kommuner. Fet, Sørum og Skedsmo har innbyggere som kjører på de samme veiene og bruker det samme kulturtilbudet. Etter sammenslåing vil dette bli den tredje største kommunen i Akershus. Som en større enhet vil kommunen få større kraft på Romerike og innad i Akershus.

Romerike har landets største befolkningsvekst. Dette vil ikke avta i tiden framover. Befolkningsveksten vil føre til enda større etterspørsel etter boliger, det vil føre til økt trafikk på vei og bane. Knutepunktet Lillestrøm vil få økt betydning. Skedsmo er liten i areal. Sørum og Fet har arealene, men færre innbyggere. En større kommune vil trolig bety bedre økonomi og et bedre tjenestetilbud.

Kommune- og regionreformen må karakteriseres som en moderat reform. Det er et godt stykke unna en ideell kommunestruktur. Selv om potensialet for ytterligere reduksjoner er stort, skal Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ha ros for å vise ansvarlighet i en krevende prosess midt i et valgår. Flere partier har brukt populistiske argumenter og framstått som vinglete, når reformen hadde fortjent et bredest mulig forlik. Det har derfor ikke vært enkelt å få gjennomført en helt nødvendig reform.

Det er bra at antallet regioner halveres. Større regioner gjør det mulig å jobbe mer helhetlig, blant annet innenfor samferdsel og arealplanlegging. Det er synd at vi får en region Viken uten Oslo. Osloregionen er et tett sammenknyttet bo- og arbeidsmarked. Vi hadde derfor vært best tjent om en stor region, med Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Dette resultatet betyr at reformprosessen må fortsette i neste periode. Flere steder, særlig i vår region, er potensialet for sammenslåing større enn det som er oppnådd så langt. Kompleksiteten i oppgavene vil øke fremover. Det vil kreve mer samarbeid både på tvers av kommunegrenser og med privat sektor. Digitalisering, realisering av felles bo- og arbeidsmarkeder og klimautfordringen er eksempler på dette.

Det er bra at Stortinget bruker sin folkevalgte makt til å sikre kommunesammenslåinger der en enkelt kommune er bremsekloss for resten av regionen. Dette er i tråd med hva flere partier hadde i sitt partiprogram ved inngangen til denne stortingsperioden. Vedtakene tilsier at det over 20 år gamle prinsippet om at kommunesammenslåinger kun skal baseres på lokal enighet, er historie. Selv om dette kun gjelder et fåtall av kommuner i denne omgang, bør det gi rom for en ny dynamikk i Stortingets arbeid med å sikre en mest hensiktsmessig organisering av kommunenes ansvar og oppgaver i tiden framover. Etter 50 år uten få endringer på kommunekartet, blir omstilling og videre reduksjoner i antall kommuner hovedregelen de nærmeste årene. Dette er bare starten på en prosess. Vi trenger at det skjer mer, spesielt i hovedstadsområdet.