UTEN KVINNENE STOPPER KOMMUNESEKTOREN

KS ønsker å være pådriver for en arbeidsgiverpolitikk som gir kvinner og menn like muligheter til å delta og utvikle seg i arbeidslivet. Derfor må vi styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet gjennom lavere sykefravær og mer heltid.

– Samtidig må vi legge til rette for likere fordeling av arbeids- og omsorgsoppgaver mellom kvinner og menn, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kommunesektoren har om lag 460.000 ansatte og 78 prosent av disse er kvinner. I enkelte sektorer, som i barnehager og i helse og omsorg, er om lag 90 prosent av de ansatte kvinner. Kommunene er uten tvil kvinnenes arbeidsplass og her jobber kompetente kvinner som hver dag leverer gode og etterspurte velferdstjenester.

Legger til rette

– I Norge har vi utviklet et arbeidsliv og et velferdssystem som legger til rette for at kvinner – og heldigvis også etter hvert menn – kan kombinere arbeidsliv og familieliv, sier Gunn Marit Helgesen.  KS er opptatt av at vi har virkemidler både innen familie-, arbeidsliv- og velferdspolitikken som drar i samme retning. Vi skal legge til rette for at kvinner kan styrke sin tilknytning til arbeidslivet og at vi får en likere fordeling av omsorgsoppgavene i familien.

Særlige utfordringer
– Vi kan skryte av høyere sysselsetting, og en høyere andel kvinner i jobb enn de fleste andre land i verden. Dette betyr også at arbeidskraftreserven i Norge ikke er så stor og vi vil få store utfordringer med å rekruttere nok mennesker til sektoren i årene framover. 

Arbeidsinnvandring vil kunne løse noe av behovet, men et av de viktigste grepene er å ta best mulig vare på den arbeidskraften vi allerede har ansatt.  Det vil si at flere kvinner jobber mer og slik at de får brukt og utviklet sin kompetanse.  På mange måter representerer kommunenes arbeidsgiverpolitikk viktige strategier for økt likestilling gjennom å styrke kvinners yrkesdeltakelse.

– Den høye kvinneandelen gir kommunale arbeidsgivere spesielle utfordringer som vi må ta på alvor, sier Helgesen. Dette er også likestillingsutfordringer. Måten vi klarer å løse dem på vil bidra til et mer likestilt arbeids-, samfunns- og familieliv.

Høyt sykefravær
Kvinners sykefravær er en likestillingsutfordring som også er krevende for kommunene som arbeidsgivere.  Rådmenn oppgir at høyt sykefravær er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunene. Kvinner har over 80 prosent høyere sykefravær enn menn. Det høye sykefraværet forklares i stor grad med den høye kvinneandelen. Sykefraværet er høyest i barnehagene og i helse og omsorg, – med henholdsvis ca. 11 og 12 prosent (KS’ statistikk/PAI).  KS gir nå sammen med NAV ekstra drahjelp til store kommuner med høyt fravær.

Kvinner jobber deltid
– 70 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Dette er uheldig med hensyn til både kvalitet og likestilling. Det at heltid blir det «normale» i typiske kvinneyrker er et av de viktigste likestillingstiltakene i arbeidslivet. KS jobber sammen med arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor for å utvikle en heltidskultur og har satt temaet på dagsordenen både i leder- og folkevalgtopplæringen.

Fordeling av lønnet arbeid og omsorgsoppgaver i familien
Kvinner tar fortsatt ut det meste av foreldrepermisjonen og annen type lønnet eller ulønnet permisjon.  I 2016 var 3,2 prosent av de kvinnelige ansatte i kommunene ute i lønnet permisjon. Foreldrepermisjon og omsorg for syke barn utgjør størstedelen av dette fraværet. I tillegg var 1,5 prosent av kvinnelige ansatte borte fra jobb med ulønnet permisjon (PAI).

Heltid er nøkkelen
– KS mener det er nødvendig med tiltak som stimulerer til likere fordeling av foreldrepermisjon og fraværsdager knyttet til syke barn. Vi vet at foreldre med noenlunde lik inntekt og arbeidstid deler mer på begge deler. Flere kvinner i hele stillinger er nøkkelen også her, sier Helgesen.

For at kommunesektoren fortsatt skal levere gode velferdstjenester i framtida, må vi sørge for at flere kvinner jobber mer. I tillegg er vi opptatt av å rekruttere flere menn til sektoren. Som arbeidsgiverorganisasjon er det et viktig mål for KS å jobbe for et samfunns- og arbeidsliv som gir både menn og kvinner like muligheter