GOD NÆRINGSPOLITIKK – LYTT TIL EKSPERTENE!

 

Omstillingen Norge skal gjennom de nærmeste få årene tok Sverige på 40 år. Valg av næringspolitiske rammevilkår vil påvirke mulighetene for å lykkes. Utgangspunktet vårt er bedre enn svenskenes. Annerledes (politiske) beslutningsprosesser kan ødelegge.

Vi publiserer to viktige debattartikler om næringspolitikk nå. Den ene om gründeres rettigheter for å stimulere til nyskaping. Den andre om omstilling. Begge er svært viktige forutsettinger for utvikling.

Oljen har vært for Norge hva industrien er for Sverige. Når vi skal erstatte mye av oljeindustrien med handel og annen industri er valg av næringspolitiske rammevilkår svært viktig. Det må være lønnsomt å produsere i Norge og vi må utnytte naturgitte ressurser og fordeler.

De norske ressursene ligger til stor del i distriktene. Da må vi gjøre det lønnsomt og interessant å bo og leve der. Det forutsetter tilfredsstillende helsetjenester, politi, kommunikasjon og samferdselstjenester. Men, ligger ikke forutsetningene til rette for vekst, er det ikke realistisk at alle utkantstrøk kan og bør overleve.

Avveiing mellom hvilke steder som skal dø og hvilke som skal leve og vokse er tøff. Både for de som skal ta beslutningene og for de som etter hvert blir tvunget til å flytte. Svenskene har vært svært kyniske på dette området og det har ført til at bosettingen er tvunget dit jobbene og industrien er. I hovedsak i og rundt storbyene. En biltur i svenske og norske utkantstrøk viser forskjellene tydelig.

Når Norge skal gjennom den samme prosessen, må vi lytte til ekspertene som har i jobb å utrede samfunnsnytten og derved representere felleskapets interesser. Våre storbyer er distriktssentrene, sett i svensk målestokk. NTP blir et viktig næringspolitiske rammevilkår. Da må beslutningsprosessene preges av konklusjonene eksempelvis Statens Vegvesen har fått i oppgave å utrede seg frem til.

Historisk har regjeringspartienes ministre ofte forfordelt sine hjemfylker og kommuner med veier, bruer og tuneller. Dette må ikke skje nå! Samfunnsnytten må avgjøre, basert på hva som kan skape mest vekst for nasjonen Norge. Å se og lese kartet overordnet og i sammenheng kan gi annerledes konklusjoner enn å måle hver veistrekning for seg.

Svenske veieksperter har ristet på hode når de har vært på studietur i Norge og sett at politikere avgjør hvor veiene våre skal gå. I Sverige overlates dette til ekspertene. Kanskje vi bør overlate mer av de næringspolitiske rammevilkårene til ekspertene og så heller sørge for at politikken skal stå for ambisjonene?