SVART ARBEID ER KRIMINELT!


Av Bente Stein Mathisen, Stortingsrepresentant, Høyre, Arbeids- og sosialkomiteen


Flere og flere nordmenn sier «Ja, takk» til arbeid uten skatt. Når «det svarte tilbudet» er satt i system på nettet, blir fristelsen ekstra stor for mange.

Flere og flere «svarte aktører» opererer nå via nettet. Du kan bestille maling, snekring eller husvask via nettbasert tjeneste. Når avtalen er gjort, dukker gjerne østeuropeiske håndverkere opp og utfører oppdraget. Og moms vil man helst ikke snakke om.

Brutalisert arbeidsliv

Når det er så stor villighet i befolkningen til å betale «svart» og få utført arbeid billig, så blir det et marked som useriøse, kriminelle firmaer kan boltre seg i. Slagsiden er et brutalisert arbeidsliv, underbetalte arbeidere og tap av store skatteinntekter til staten. Det er viktig å rope et varsku og innprente at svart arbeid er kriminelt, og at det undergraver velferdsstaten!

Regjeringen jobber målrettet med å få bukt med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Samarbeidet mellom de ulike kontrolletatene er helt avgjørende. Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet må ha tett kontakt for å komme dette til livs. Det er etablert lokale arbeidskrimsentre for å bekjempe denne formen for kriminalitet i de største byene, i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Kristiansand. Her jobber medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten sammen for å gjennomføre felles tilsyn, veiledning, og kontroll av utvalgte bransjer. Alt tyder på at tiltaket virker!

Kriminelle aktører ut av spill

I 2015 kontrollerte de lokale enhetene om lag 1500 virksomheter med rundt 5700 arbeidstakere. Etatene har levert en felles rapport om innsatsen. Det viser seg at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet har hatt stor effekt. Det er gjennomført 12 større aksjoner, i hovedsak i bygg og anlegg, men også inne bilpleie, bilverksteder og utelivsbransjen. Gjennom systematisk arbeid er om lag 30 kriminelle aktører satt helt ut av spill. 36 personer har blitt utvist fra Norge og 80 personer har blitt vist bort fra arbeidsplassen etter kontrollene. Arbeidskrimsentrene bør også følge med på on-line formidlingstjenester av tjenester som ofte formidler svarte tjenester.

Arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende og vanskeligere å avdekke. Derfor må arbeidet mot denne type kriminalitet ha topp prioritet med stadig nye virkemidler. Særlig bør nettbaserte tjenester underlegges mer kontroll. Her opplever mange helt åpenlyst å få tilbud om ulike håndverkstjenester til «svart pris».

Skal vi lykkes, må vi hver og en av oss ta ansvar og takke nei til tilbud om svart arbeid! Det gamle ordtaket er like aktuelt i dag: «Heleren er ikke bedre enn stjeleren.» Å takke ja til svart arbeid er kriminelt!