SAMFUNNSNYTTE VED NEDLEGGELSE AV LOKALSAMFUNN?

Foreligger det en samfunnsøkonomisk beregning på hva storsamfunnet tjener på å legge ned et lokalsamfunn? Og hvem skal betale omkostningene samfunnsnytten fører med seg?

Årsaken til spørsmålene er debattartikkelen Oddas næringspolitiske hjørnesten, Arnfinn Førsund, forfatter her i dag. Hans budskap er kort oppsummert at Odda kan bli offer for og truet av nedleggelse på grunn av ulike måter å definere og håndheve ”samfunnsnytte”.

Regjeringspartiene påstås å overse Statens Veivesens regnestykker for ”samfunnsnytte” ved å utelukke arm til Bergen fra E134 når NTP legges frem 4.april. Dagen etter skal Helse Vest bruke nettopp argumentet ”samfunnsnytte” ved å fatte vedtak om å legge ned akuttdelen ved Odda Sykehus.

Summen av disse to vedtakene vil i realiteten kunne bety begynnelsen på en nedleggelse av Odda. Legges den viktigste delen av sykehuset ned samtidig som veien til Bergen ikke blir kraftig oppgradert, kan det vanskelig oppfattes på annen måte.

Når Staten flytter arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene, følger det store midler med. Dels for å sukre pillen for de som blir med på flyttelasset med direkte tilskudd. Dels for lokalsamfunnet som får de statlige arbeidsplassene ved at det kjøpes/leies ut lokaler, kjøpes tjenester med mer som generer inntekter og skattekroner.

Når Staten legger ned et lokalsamfunn med argumentasjon ”samfunnsnytte”, som for Odda sin del, følger det ikke med utflyttingsmidler til de som må flytte. Eller støtte til de som blir igjen og opplever fall i boligpriser og dårligere tjenester fra en kommune som tappes for skatteinntekter.

Hvordan defineres ”samfunnsnytten” ved dette? Har noen regnet på hva det vil koste å legge ned eksempelvis Odda – og hvem som bør betale regningene som utløses?

Vi vil gjerne publisere synspunkter på disse spørsmålene. Odda er ikke alene. Vi kan også nevne Rjukan. Eksemplene er og vil bli flere.

*Redaktøren i Næringspolitikk. no har tidligere vært rådgiver for Hordalandsdiagonalen, et samferdselspolitisk interesseselskap ledet av Arnfinn Førsund og eid av blant andre Odda Kommune. Vi velger likevel å publisere Førsunds debattartikkel og kommentere den, fordi dette er en av de viktigste årsakene til at Næringspolitikk.no ble etablert:

”Å gi representanter for utkantstrøkene muligheter til å nå Stortinget, Regjeringen, departement og media i Oslo med saker, budskap og argumenter som ellers ikke når opp i riksmediene.”