NORGE SKAL VÆRE LEDENDE INDUSTRI- OG TEKNOLOGINASJON


Kristin Vinje, stortingsrepresentant (H)

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen


I politiske diskusjoner handler det som oftest om hva vi skal bruke pengene til. Så går debatten over i hvor høye skatter vi må ha for å kunne finansiere alle gode formål. Men hvordan vi skaffer disse pengene, som danner grunnlaget for hva vi kan kreve inn i skatt, blir dessverre ikke så ofte satt på agendaen.

For å sikre velferd må vi skape verdier, og da må vi heie frem det private næringslivet. I Norge har vi en stolt industrihistorie og mange nye muligheter. Utfordringen vår består i å tenke nytt, gripe nye muligheter og legge til rette for nye industrieventyr.

For å bidra til at norsk næringsliv skal få optimale muligheter for å lykkes må vi også fra myndighetenes side tenke nytt. Det gjør regjeringen i industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016 – 2017) Melding til Stortinget Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende, som ble presentert for Stortinget fredag 31. mars.

Fremtidens industri er digital

En av de utfordringene vi står overfor er digitalisering. Teknologiske fremskritt endrer samfunnet vårt, og stadig raskere innovasjon innenfor digital teknologi er den viktigste motoren i utviklingen. Dette påvirker hvordan bedrifter, logistikk og verdikjeder organiseres og hvordan bedrifter utvikler relasjoner til kundene. Derfor har Høyre laget en plattform for et digitalt Norge. Det kreves ny kompetanse for å utvikle strategier i bedriftene for å unytte mulighetene som teknologiutviklingen og digitaliseringen gir. God samhandling mellom forskning, utdanning og industri er en forutsetning for å lykkes. I tillegg gir det mulighet for å koble kompetanse på tvers av næringer og grunnlag for utvikling av ny virksomhet.

Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte disse endringene, men for å sikre at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon må vi se på hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor som følge av ny teknologi, automatisering, digitalisering og klimautfordringer.

Mer nyskapende, smartere, grønnere

Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen skjer i en rasende fart. Det vil skape helt nye varer, tjenester og forretningsmodeller. Samtidig oppgir kun 17 prosent av norske industribedrifter at de er avanserte brukere i digitalisert og automatisert produksjon.

Fremtidens industriarbeidere vil bli mer komplekse, og mennesker og maskiner må jobbe sammen på nye måter. Det vil bli mindre rutinearbeid, og i fremtiden vil en industriarbeider ha ansvar for produksjon, maskiner, roboter og styringssystemer. De ansattes kunnskap vil utgjøre en større del av bedriftens verdi. Norsk industri er avhengig av å ha de mest kompetente og produktive medarbeidere i verden innenfor sine fagområder. Derfor må vi styrke samhandlingen mellom utdannings- og kompetansepolitikken og næringspolitikken. Det vil gjøre oss i stand til skape verdier i fremtidens industri. Industrimeldingen varsler at regjeringen vil føre en offensiv politikk for å ruste Norge for lavutslippssamfunnet. Norsk industri har helt fra starten av vært basert på fornybar energi. Det gir oss et viktig fortrinn. Fremtidens industriutvikling må adressere bærekraftige løsninger i Norge og for resten av verden.

Konkrete tiltak

For å gripe mulighetene og møte utfordringene med den digitale fremtiden må vi i Norge samle våre krefter. Regjeringen tar initiativ til et samarbeid med bedriftene og kunnskapsmiljøene for å utvikle en strategiprosess for økt digitalisering i hele bredden av næringslivet gjennom det man kaller Digital21. Formålet er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike næringer og bransjer, og slik at næringsliv og kunnskapsmiljøer gjennom involvering kan samle seg om felles strategiske mål og tiltak.

Regjeringen har jobbet tett sammen med de største norske bedriftene i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret for å se hvilke muligheter og innretning et slikt senter kan ha. Norske virksomheter trenger veiledning, samarbeidsarenaer og fasiliteter for å skape nye forretningsmodeller, produksjonsmetoder, kundeflater og tjenester, og regjeringen vil støtte opp om realiseringen av Toppindustrisenteret.

I meldingen, som er den første i sitt slag siden 1981, varsler regjeringen flere konkrete satsinger. Ett eksempel er etableringen av testsentre for næringslivet gjennom Katapultordningen. Slike testsentre vil bidra til at bedrifter kan teste ut ideer og løsninger i pilotskala før lansering i fullskala. Regjeringen vil lage en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser. Samtidig vil regjeringen utvide GIEKs garantitilbud til også å omfatte garantier for lån til investeringer i eksportrettet industri i Norge. Det vil også bli nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere om bedriftene har god nok tilgang på kapital til lønnsomme prosjekter. Regjeringen har styrket satsingen på klynger for å fremme omstilling i næringslivet og vil utvikle denne politikken slik at flere klyngevirkemidler ses i sammenheng.

Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å lykkes i en verden som endrer seg i raskt tempo. Gjennom denne meldingen legger vi til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber. Så håper jeg den politiske debatten fremover i større grad vil dreie seg om verdiskaping!