BEDRIFTENE I FOKUS


Av Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører i Oppland


Arbeid er grunnmuren i samfunnet. For å sikre bosetting og vekst må folk ha noe å leve av og leve for. Fylkeskommunen skal bidra til å skape nye arbeidsplasser. Slik bygger vi framtidas Oppland.

Næringsprogrammet Bedriftene i fokus har vært en vellykka fylkeskommunal satsing for å bidra til vekst og utvikling i næringslivet i Valdres og Gudbrandsdalen. Fylkesutvalget bevilget i sin tid 15 millioner kroner til satsinga. Programmet ble gjennomført i perioden januar 2014 til desember 2016, og kan allerede nå vise til positive resultater.

Målet med det politiske initiativet var å opprettholde og styrke eksisterende bedrifter i dalførene våre. Vi ville mobilisere bedrifter med vilje og evne til utvikling, men som i liten grad hadde kontakt med virkemiddelapparatet. For å treffe riktig har det vært tett samarbeid med regionale krefter for å identifisere og mobilisere bedrifter til programmet.

Arbeidet har vært preget av oppsøkende virksomhet og tett oppfølging. Gjennom gode prosesser er den enkelte bedrifts muligheter og utfordringer synliggjort, og det er jobba målretta med å ta tak i disse. For å lykkes har det vært viktig å få med motiverte bedrifter, samt skreddersydd oppfølging fra dyktige prosessledere.

Næringsprogrammet har utgjort en forskjell. Det er rimelig å anta at bedriftene som har deltatt i all hovedsak ikke ville gjennomført utviklingsaktivitetene uten støtte fra programmet. Involverte bedrifter har gitt gode tilbakemeldinger gjennom hele programperioden, og programmet har generelt fått positiv omtale. Det er jeg svært glad for. Det vil alltid være et forbedringspotensial, og det skal vi ta med oss i det videre arbeidet.

Følgeevalueringa av programmet, som er gjort av Oxford Research, har vært et konkret tiltak for å følge utviklinga i programmet og dokumentere nyttige erfaringer. Sluttrapporten viser at 93 bedrifter i Val­dres og Gudbrandsdalen har deltatt i programmet og det har blitt skapt 25 nye årsverk. Det må samtidig sies at effektene i bedriftene i hovedsak forventes å inntreffe først noe tid etter deltakelsen. Oxford Researchs vurdering er at næringsprogrammet har vært ei vellykka satsing for Oppland fylkeskommune.

Jeg vil takke Innovasjon Norge for den jobben som har blitt gjort med Bedriftene i fokus. Måten dette har blitt gjennomført har vært avgjørende for de gode resultatene vi nå ser. Næringsprogrammet har forsterket samarbeidet mellom aktørene i virkemiddelapparatet, og fått fram nye måter å jobbe på. Vi har nå utviklet en ny arbeidsmetodikk som vil være relevant å bruke i flere sammenhenger.

Oppland fylkeskommune er opptatt av å tilpasse og utvikle oss for å nå målene våre. Bedriftene i fokus har vært et viktig bidrag til å utvikle måten vi jobber på. Prosjektet har skapt nye og sikret eksisterende arbeidsplasser. Det at det har blitt skapt nye årsverk viser at innsatsen har hatt en effekt. Dette er vi godt fornøyd med og disse resultatene skal vi bygge videre på.