SAMMEN MOT SVART ARBEID I FREMTIDEN

Fylkesordfører Rune Hogsnes, Vestfold Fylke

Norge troner på listen over verdens beste land å bo i, men mørke skyer er i sikte. Useriøse aktører i byggebransjen er et samfunnsproblem som hver og en av oss må ta på største alvor.

I Vestfold fylkeskommune har vi felles visjon og verdier som kommer til uttrykk i alt vi sier og gjør. Dette har blitt til gjennom medvirkning og involvering i hele organisasjonen. Felles visjon og verdigrunnlag bidrar til stolthet og at vi drar i felles retning. Enda viktigere er det kanskje at det bidrar til at hver enkelt medarbeider ser seg selv og den jobben de gjør i en større sammenheng.

Det er ikke bare arbeidsplasser og organisasjoner som dyrker et felles verdigrunnlag. Folk flest har verdier som de etterlever i situasjoner i livet. De fleste holder seg unna lovbrudd, og de fleste sier ifra hvis de oppdager lovbrudd.

Situasjonen er dessverre en annen når det kommer til kjøp av svarte tjenester. Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring, og hvert år forsvinner enorme summer i hendene på kriminelle.

Det svarte arbeidet er et stort problem for dem som holder seg til spillereglene. Når man verken betaler skatter eller avgifter, blir det en konkurransevridning. Useriøse aktører tar ikke hensyn til arbeidsmiljø eller normallønn og kan levere rimeligere tjenester.

For ansatte i seriøse bransjer merkes det godt at de useriøse får innpass. De mister etter hvert jobbene. Arbeidsmarkedet blir brutalisert, og staten taper skatteinntekter. Dette er en trussel mot den norske velferdsmodellen.

Tilbøyelige til å kjøpe svart

Bygg og renhold er flotte bransjer, men der vi dessverre ser at arbeidslivskriminalitet er mest utbredt. Tendensen viser at begynner vi å lete ett sted, forflytter problemet seg. Arbeiderne er ikke registrerte, vi vet altså ikke hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan vi skal få tak i dem. Dette minner om mafialignende tilstander der kriminelle forflytter seg til nye områder.

Problemet skyldes ikke bare fri arbeidsinnvandring i Europa, som man kanskje får inntrykk av i debatten. Ifølge en FAFO-undersøkelse vaskes private husholdninger svart i nesten halvparten av tilfellene. Det er grunn til å tro at det samme gjelder for håndverkertjenester. Spørreundersøkelser viser at vi er særlig tilbøyelige til å kjøpe svart når vi skal ha hjelp til maler-, murer- og snekkerarbeid hjemme. Hvem kjenner ikke noen som har fått malt huset eller satt opp en garasje med svart arbeidskraft? Beløpene er kanskje små i forhold til offentlige eller profesjonell innkjøp, og de sosiale og samfunnsmessige konsekvensene kan være vanskelig å se.

Allikevel bidrar dette til å holde liv i en kriminell næring og dermed motarbeide all den innsatsen som det offentlige og private næringslivet legger ned. Veien er kort fra et privat oppdrag til et offentlig oppdrag, og vi må alle bidra til å hindre fremveksten av denne type næring.

Det er selvfølgelig lov å hjelpe hverandre, og slik skal det fortsette å være. Dessverre er det ikke alle som forstår hvor grensen går for hva som er greit og ikke.

Skal fremme seriøse aktører

Vestfold fylkeskommune ønsker å gå foran som godt eksempel i den viktige satsingen mot arbeidslivskriminalitet. Vi har hatt et godt og langt samarbeid med fylkesmannen, næringslivet, partene i arbeidslivet og samarbeidsprosjektet Akrim, Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Fylkeskommunen er storkunde av byggetjenester og har investert nærmere tre milliarder kroner i bygg de siste ti årene. Derfor benytter vi innkjøpsmakten aktivt og sørger for at de som leverer tjenester er seriøse, har kontroll på underleverandører og tilbyr lærlingeplasser. Dette har blitt applaudert av næringslivet.

I vårt neste store prosjekt, nye Horten videregående skole som skal stå ferdig i 2019, tar vi det enda lenger og har inngått en samarbeidsavtale med Skatt Sør. Målet med samarbeidet er å krympe handlingsrommet til de useriøse aktørene i markedet, og stoppe dem før de kommer inn på byggeplassene og får tilgang til store kontrakter.

Ved å utveksle registeropplysninger får fylkeskommunen blant annet kunnskap om aktøren de handler med, hvem som faktisk utfører jobben og hvem som faktisk mottar betaling for jobben som blir utført. Dette bidrar til å fremme seriøse aktører med gode arbeidsforhold, tar vare på de ansatte, leverer gode tjenester og betaler skatt.

Et spørsmål om holdning

Regjeringen ønsker å få bukt med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og har satt i gang en rekke tiltak. Behov for samarbeid og koordinering mellom kontrolletater som politi, Skatteetaten og Arbeidstilsynet er avgjørende for å komme dette til livs.

For å virkelig bekjempe arbeidslivskriminalitet må vi komme til roten av selve problemet, og her må alle bidra. Det kan ikke være greit å få utført «litt» arbeid uten skatt, verken privat eller på jobb. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet handler i stor grad om hvilke holdninger vi har til dette problemet.

Hvis du vil bidra med å bekjempe arbeidslivskriminalitet og samtidig verne om viktige verdier i samfunnet, vær tydelig på hva du står for.

Med kampanjen #Medbyggerne kan privatpersoner og seriøse aktører kontakte skatteetaten, Arbeidstilsynet eller politiet om det de tror kan være svart arbeid i byggebransjen.

La oss stå sammen om fremtiden og takke nei til tilbud om svart arbeid!

 

Rune Hogsnes

Fylkesordfører i Vestfold

Se også Nye Horten vgs skal bygges hvitt