REPLIKK – FELLES INNSATS ER VIKTIG I KAMPEN MOT ARBEIDSLIVKRIMINALITET


Av Morten Bakke, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet


Et trygt og godt arbeidsliv er viktig for regjeringen. Derfor er kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt prioritert. Arbeidstakere skal sikres et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Seriøse arbeidsgivere skal ikke utkonkurreres av useriøse aktører. Skal vi lykkes i å bekjempe denne kriminaliteten som infiserer deler av norsk arbeidsliv er det nødvendig at myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet samarbeider om en bred og vedvarende innsats. Jeg er glad for at fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold fylke nå skriver at de vil trappe opp arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for regjeringen å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle. Regjeringen la i 2015 frem en strategi mot arbeidslivskriminalitet, med 22 tiltak som skal bidra til at flere kriminelle blir tatt. Planen ble nylig oppdatert og utvidet med flere nye tiltak.

Vi har et felles mål om at det skal være enklere å være seriøs og vanskeligere for de som med viten og vilje bryter loven. Oppdragsgivere har et særlig ansvar, det gjelder enten det er private som skal få utført arbeidsoppdrag i hjemmet eller store offentlige innkjøpere. Regjeringen vil gjøre det enklere å finne fram til de seriøse aktørene. Det skal innføres en registreringsordning for seriøse foretak i byggebransjen og en håndverkerportal hvor opplysninger om foretakene er lett tilgjengelig. Regelverket for offentlig innkjøp er blitt skjerpet. Det stilles krav om bruk av lærlinger og er innført begrensninger i bruken av underleverandører.

Hogsnes trekker frem utfordringene som er innen renholdsbransjen. Myndighetene og partene samarbeider i et eget bransjeprogram for renhold. Tilbakemeldingen fra bransjen selv er at for mange bedrifter driver uten å være godkjent, eller omgår reglene på andre måter. Regjeringen vil at renholdsbransjen skal ha seriøse virksomheter som følger lover og regler, og at arbeidstakerne i bransjen får de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. Derfor har vi nå sendt på høring forslag som vil styrke ordningen som pålegger renholdsvirksomheter å søke Arbeidstilsynet om godkjenning.

For næringsdrivende gjelder det allerede i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent. Forbrukermarkedet er et marked hvor useriøse renholdsvirksomheter har mulighet til å selge sin tjenester. Vi ber nå om innspill fra høringsinstansene på om det bør være forbud også for forbrukere mot å kjøpe renhold fra virksomheter uten godkjenning, eller om det er andre tiltak som kan løse utfordringen med forbrukermarkedet.

Det må fortsatt satses på god informasjon og veiledning av regelverket for offentlige anskaffelser. Vi vet at det mangler kompetanse i kommunene for å følge opp kontraktene på en best mulig måte. Derfor setter vi i gang et prosjekt sammen med Kommunenes Sentralforbund for å øke kompetansen ute i kommunene på oppfølging av kontrakter.

Arbeidslivskriminaliteten er ifølge tilsynsetatene blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt, og denne utviklingen går raskt. Derfor må også innsatsen mot denne formen for kriminalitet bli sterkere og bedre koordinert. Fem sentrer mot arbeidslivskriminalitet er blitt opprettet, og to nye kommer i løpet av 2017. I senteret jobber Arbeidstilsynet, Politiet, NAV og Skatteetaten sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet rundt om i landet. Gjennom økt samarbeid koordineres innsatsen, som gjør at etatene på en bedre måte kan utnytte ressursene og virkemidlene de rår over. Målet er å redusere handlingsrommet til de kriminelle og sette de ute av stand til å fortsette sin ødeleggende virksomhet.

Etatssamarbeidet er lovende og fører til at vi oppnår viktige resultater. I 2016 var det felles kontroller i 3 200 virksomheter. Dette var over dobbelt så mange som året før (1 500 i 2015). I tillegg gjennomførte etatene om lag 2 500 besøk og kartlegginger hos virksomheter (om lag 500 i 2015).

Gjennom samarbeidet kan etatene benytte en rekke ulike sanksjoner for å stanse ulovlig virksomhet. Det ble gjort 352 vedtak om stans (Arbeidstilsynet), 165 bortvisninger/utvisninger etter utlendingsloven (politiet), 93 bortvisninger fra sted (politiet) og gjennomført 374 avdekkingskontroller (Skatt/kemner).

Etatene regner med at om lag 94 kriminelle aktører er satt ut av spill som følge av disse felles kontrollene.

Skal vi lykkes i kampen mot arbeidslivskriminalitet er vi avhengig av å jobbe sammen. Derfor må vi fremover utnytte den verdifulle kunnskapen og kompetansen vi tilegner oss og ta ibruk de mest treffsikre og effektive virkemidlene vi har. Målet er at det alltid skal lønne seg å drive lovlig og det skal straffe seg å drive ulovlig. Derfor er vår felles kamp mot personer og grupper som med åpne øyne bryter arbeidslivets spilleregler så viktig.