TOMTEFESTERE MÅ SIKRES LIKHET FOR LOVEN


Øyvind Bastiansen, leder Tomtefesterforundet


Lov om tomtefeste har en grunnleggende svakhet som fratar en stor del av befolkningen en soleklar rett til likebehandling og rettferdighet. Arbeiderpartiet gjør fjerning av uretten til valgkampsak. Vil andre partier risikere å tape valget på å forsvare en urettferdighet som berører flere hundre tusen velgere?

 Lov om tomtefeste er urettferdighet satt i system. Loven gir i utgangspunktet festeren rett til å innløse (kjøpe) tomten på gitte betingelser. Loven har imidlertid unntaksregler som fratar et betydelig antall av disse retten til innløsning. Loven undergraver således prinsipielle rettigheter som de fleste av oss tar for gitt.

Tomtefesterforbundet anslår at det finnes over 300 000 festekontrakter. Det er ikke urimelig å regne med at rundt 1 million nordmenn berøres av loven. Anslagsvis halvparten av disse, vil kunne møte stengte dører dersom de ønsker å innløse tomtene sine. Dette gjelder da de som fester på statsallmenning, eller som kommer inn under landbruksunntaket.

Husmannsånden lever således i beste velgående i en norsk lov! Ikke får de innløse tomtene sine, men likevel må de betale (i all evighet) en festeavgift som har gjort det svært lønnsomt å være grunneier med festetomter. Og hvis man likevel skulle være så heldig å få til en innløsning, blir det på betingelser som går langt ut over lovens intensjon mht innløsningspris. Å selge eiendommen under slike betingelser blir umulig. Ikke til å undres over at investorer nå retter sin oppmerksomhet mot landbrukseiendommer med festetomter. De er blitt et godt investeringsobjekt med god avkastning og ingen risiko!

Denne ulikheten mht innløsningsretten som loven legger opp til, er grunnleggende urettferdig overfor alle de som med loven i hånd blir nektet innløsning. Det er underlig at dette politisk kan forsvares. Man kan undres over hvilke motiver som ligger til grunn for å opprettholde denne urettferdigheten.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i Justiskomiteen, Lene Vågslid, tar i «Næringspolitikk.no» 15.mai til orde for å endre denne urettferdigheten. Tomtefesterforbundet er glade for at Arbeiderpartiet toner flagg i saken, men stiller samtidig de andre partiene spørsmålet:

-Tar dere sjansen på at de flere hundre tusen nordmenn, som berøres av Tomtefesteloven avgjør valget ved å stemme på det eneste partiet som vil ha likhet for loven?

I Tomtefesterforbundet finnes det medlemmer fra alle partier. Nå har det gått fem år siden dommen i Strasbourg. Der fikk Norge i oppdrag av Menneskerettsdomstolen å finne en rettferdig og balansert lov for tomtefeste.

Rettferdighet og balanse finnes ikke i dagens lov. Festere som vil hevde sin rett, ender som oftest opp i rettsalen, i skrivende stund vel 20 rettsaker under oppseiling. Vi forventer at et stadig økende antall saker ender i rettsalen etter hvert som festeavtaler skal fornyes.

Et annet viktig problem er alle de saker som aldri ender i retten fordi fester ikke tør eller har økonomiske midler til å få sin sak juridisk og rettslig vurdert. Kostnadene til advokater og rettsbehandling kan bli betydelige. Risikoen for ikke vinne fram med sin sak, kan medføre uoverkommelige utgifter. Dette går på rettsikkerheten løs.

Det er Stortingets ansvar å gi Norge rettferdige og tydelige lover for å unngå konflikter og urett.

Tomtefesterforbundet vil oppfordre alle tomtefestere til å vurdere hvilke partier som vil sikre dem en likhet for loven og en rettferdig behandling i forbindelse med fornyelse eller innløsning av festekontrakten. Partilojalitet har en grense også for tomtefestere. Denne er nådd med god margin. Dagens lov kan ikke bli stående! Vi håper ikke noe parti tar sjansen på å miste et betydelig antall stemmer på noe så elementært som å motarbeide prinsippet om likhet for loven. Vi håper ikke noe parti lar dette være tungen på vektskålen i stortingsvalget i 2017!