NORGE TRENGER FLERE KVINNELIGE GRÜNDERE


Av Trine Skei Grande, leder i Venstre


Venstre får denne uken hele Stortingets støtte til sitt forslag om å utarbeide en handlingsplan for kvinnelige gründere.  Stortinget ber nå etter forslag fra Venstre regjeringen utarbeide en handlingsplan for kvinnelige gründere med tiltak som gjør at man bedre kan legge til rette for at flere kvinner kan starte egen bedrift. 

Kvinner dominerer i velferdssektoren og ved å legge til rette for at også kvinner kan gründe vil vi også bidra til mer likestilling og mindre lønnsforskjeller. Når Stortinget på tirsdag gir sin tilslutning til Venstres forslag om en handlingsplan for kvinnelige gründere må gründing på velferdsområdet derfor bli en viktig del av planen

Mer gründerskap innen velferd

Venstre er opptatt av å legge til rette for gründere innenfor velferdsområdet, og ønsker innspill til hvordan vi bedre kan legge til rette for innovasjon og nyskaping innenfor helse, omsorg, barnehager og utdanning. Derfor har vi invitert en rekke velferdsinnovatører, interesseorganisasjoner og ressurspersoner til en minihøring om velferdsinnovasjon på Stortinget mandag. 

Velferdsprofitør eller velferdsinnovatør?

En av dem som kommer er barnehageeier Jørgen Kjørven som nylig skrev innlegget Jeg er en velferdsprofitør i AftenpostenGründere innenfor velferdsområdet bidrar både med arbeidsplasser og et mer mangfoldig tjenestetilbud til innbyggerne. De er velferdsleverandører og velferdsinnovatøter, ikke velferdsprofitører. Vi hadde ikke hatt full barnehagedekning uten de private barnehagene, og de går gjerne foran når det gjelder likestilling og antall pedagoger

Kvinner dropper gründerdrømmen

Kvinner dropper ofte gründerdrømmen enn mennDerfor må det legges bedre til rette for at flere kvinner kan sette sine ideer ut i livet og skape en arbeidsplass for seg selv og kanskje noen andre. Dårlige rammevilkår for gründere rammer særlig kvinner, og i en tid med store omstillinger er det særlig viktig å styrke sikkerhetsnettet til dem som er villige til å satse på nye næringsveier. Venstre har gjennom budsjettsamarbeid med regjeringen styrket sosiale rettigheter for gründere ved å gi selvstendig næringsdrivende full rett til omsorgs- og pleiepenger når barn eller andre nære blir syke. Det er et viktig steg i riktig retning, men det er behov for å gjøre mer når det gjelder sosiale rettigheter. Den lave andelen kvinnelige gründere gjør at en også må se nærmere på om det er andre faktorer som hemmer kvinnelige gründere, og målrette tiltakene bedre enn i dag.

Flere private aktører 

Vi mener også at det i større grad må gis rom for at private aktører kan tilby tjenester innenfor kvinnedominerte sektorer som helse og omsorg. Kvinner innenfor kvinnedominerte sektorer har færre karriereveier som kan utløse høyere lønn, og få alternative muligheter i tjenesteytende næringer som kan bidra til å heve lønnen. Derfor bør det legges til rette for at private aktører kan tilby flere tjenester til det offentlige, særlig innenfor kvinnedominerte sektorer»

 Jeg er veldig glad for at et samlet storting stiller seg bak Venstres forslag om å legge til rette for flere kvinnelige gründere. Vi må støtte alle de modig og dyktige kvinnene som allerede har startet opp for seg selv eller går med planer om å gjøre det

En slik handlingsplan bør blant annet inneholde

  • En bedre sykelønnsordning for selvstendig næringsdrivende er noe vi kommer til å ta med inn i forhandlingene om revidert budsjett.
  • Åpne for mer gründerskap i kvinnedominerte sektorer, slik en har gjort i barnehagene
  • åpne for mer gründerskap i offentlig sektor hvor kvinner dominerer og åpning for flere velferdsinnovatører innenfor helse og omsorg

 Mer gründerskap i offentlig sektor

Selv om Venstre er svært fornøyde med at Stortinget trolig vedtar 9 av 12 forslag er vi  samtidig litt overrasket over at Frp og Høyre ikke støtter forslagene om å legge bedre til rette for flere tjenesteytende næringer innenfor kvinnedominerte sektorer som

helse- og omsorgssektoren og til mer gründerskap i offentlig sektor.

 Det er imidlertid fortsatt mulig å snu, fordi Venstre vil fremme disse forslagene under Stortingets behandling 23. mai.

 Sosiale rettigheter og sykelønn 

Vi har allerede gjennomført at næringsdrivende full rett til omsorgs- og pleiepenger når barn eller andre nære blir syke og sørget for bedre mulighet til å sette av penger til sin egen pensjon. Det styrker det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser. Nå må vi også styrke sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende. Det vil kunne være et godt  bidrag til at også flere modige og dyktige kvinner starter opp for seg selv.