SOSIALE MEDIER – PERSONALOVERGREP SATT I SYSTEM ?

Sjefer og kolleger med digitalt mangelfullt utviklet sjelsliv bør passe seg. Vi har lovverk som beskytter mot digitale overgrep. Man kan ikke publisere jobb-bilder på eksempelvis Facebook uten tillatelse.

– Sjefen krever at vi er aktive på sosiale medier. På hvert eneste ledermøte tar han ”selfies” med oss og legger ut på Facebook. I tillegg blir vi tagget. Er dette lov?  Spørsmålet ble reist rundt lunchbordet. Etter noe research kan vi konkludere:

Nei, det er ikke tillatt!

Dette er en problemstilling stadig flere arbeidstagere møter i en hverdag preget av publiseringskåte sjefer, kolleger og bedrifter. Alt og alle skal på nett og publiseres. Heldigvis finnes det et lovverk som regulerer publiseringskåtheten.

Åndsverkloven paragraf 45 C sier klart og tydelig fra:

  • 45c. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
  1. avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
  2. avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
  3. bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
  4. eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
  5. bildet brukes som omhandlet i §23 tredje ledd eller §27 andre ledd.  Vernet gjelder den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

I tillegg gjelder Straffelovens paragraf 390: 

  • 390. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold.
  • § 250 og 254 får tilsvarende anvendelse.

Er forseelsen forøvet i trykt skrift, kan inndragning besluttes i samsvar med § 38.

  • 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

Og hvis ikke dette legger en demper på publiseringskåtheten, gjelder Personopplysningsloven. Den er såpass omfattende at vi skal ikke begi oss inn på sitater her, men kort anbefale kapitel 7 som spesielt interessant.

Vi kan trøste de som til enhver tid må bekjentgjøre sine aktiviteter og meddele fotografisk hva som skjer dem i øyeblikket: – det er fullstendig tillatt å ta bilder i private sammenhenger og legge de ut i lukkede forum så lenge bildene ikke er krenkende.

Definisjonen på lukket krets gjelder ikke hundrevis av venner på Facebook. Og profilen må dessuten ikke være åpen.

Du kan også publisere på Picasa og Flickr om du sender adgangskoder til de du ønsker å dele med. Kommer dette ut av kontroll og bildene blir offentlig publisert, kan du risikere straff og erstatningsansvar. Kontroll er derfor viktig.

Vi håper dagens tekst kan være til nytte for de mange av oss som daglig må stå ut med ukritiske jobb-publisister. I arbeidslivet har man, som i samfunnet ellers, lovverk som beskytter mot digitale overgrep.

Bruk det!