HØYRE – BERGENSBANEN RUSTES OPP


Torill Eidsheim og Nils Aage Jegstad , Stortingsrepresentanter, Transport og kommunikasjonskomiteen, Høyre

FOTO: Taxi


Bergensbanen er et av hovedprosjektene i Norsk Transportplan. Regjeringen Solbergs jernbanereform skal gjøre dårlig vedlikehold ulønnsomt og ansvarsforhold mellom transportør og eier av infrastuktur klarere.

Først vil vi få takke Torbjørn Leidal for reiseskildringen. Den betviles ikke, men er heldigvis ikke representativt for all togtrafikk i Norge. Det har skjedd mye positivt på jernbanen de siste årene. Vi har tatt det viktigste først, og pendlertilbudet inn og ut av de store byene er prioritert med hensyn på frekvens og kapasitet. Dette skyldes en sterk økning i passasjergrunnlaget som følge av sterk befolkningsvekst. En annen utfordring er et opphopet vedlikeholdsetterslep på hele jernbanenettet.

Bergensbanens tilstand er variabel. Tiltak for å gjøre banen mer robust mot store nedbørmengder og klimapåvirkning er blant de viktigste prosjektene. Her pågår flere arbeider på strekningen vestover fra Hallingskeid. På Vossebanen pågår også et flerårig drenerings- og rassikringsprosjekt. Bergensbanens sporstandard er faktisk gjennomgående god, men det er behov for andre oppgraderinger som f eks på ballastrensing og kontaktledningsanlegget.

Bergensbanen har store utviklingsmuligheter gjennom mulige traséforbedringer og linjeforkortelser. Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss, vil med sin ca. 35 kilometer lange nye delstrekning, føre til en reduksjon av reisetid mellom Oslo og Bergen på en time. Samtidig vil den åpne for arbeidsreiser med tog og lokal- og intercitytrafikk mellom Oslo og Ringerike og Hallingdal. Banen er et av hovedprosjektene i Nasjonal transportplan med mulig byggestart i 2021.

På Vossebanen bygges dobbeltspor mellom Bergen og Arna, en strekning der dagens kapasitet er mer enn fullt utnyttet. Videre på Vossebanen har regjeringen besluttet at det skal bygges ny bane og vei mellom Arna og Voss med Arna – Stanghelle som første etappe. Når fellesprosjektet veg/bane Arna – Stanghelle blir ferdig utbygd vil reisetiden bli redusert fra 28 til 13 minutter på jernbanen og fra 30 til 19 minutter på veg. I tillegg øker transportkapasiteten og ikke minst også sikkerheten. Dagens vei og bane er svært rasutsatt. Oppsummert vil Ringeriksbanen og prosjektene på Vossebanen redusere reisetiden Oslo – Bergen med 1 time og 15 minutter.

Og så var det opplevelsen – den gode reiseopplevelsen – Hva gjøres for at tog skal velges i jobbsammenheng og i turistsammenheng? For det første må punktlighet og komfort må stå i stil med forventningene, og i 2017 må mobilnettet virke, ikke bare av og til, men hele reisen. Å bygge ut mobildekning for tog er et samarbeidsprosjekt, og samarbeid er krevende. Ulike hensyn må tas og riktige incentiver må gis til alle parter; mobiloperatørene, bane-eier og transportør.

Regjeringen Solberg har gjennomført en jernbanereform der ansvarsfordelingen mellom infrastruktureier – BaneNor – og transportør – NSB blir klarere. Det gjør at transportøren kan stille strengere krav til togmateriell eller velge å benytte eget materiell som et konkurransefortrinn. Da vil dårlig vedlikeholdt materiell bli ulønnsomt og transportøren vil kunne høyne standarden om bord. Togreisen skal være en opplevelse og derfor utvikles den nå fra å være en erfaring som tærer på tålmodigheten.