VENSTRE HAR BEST VANNPOLITIKK


Direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann


Norsk Vann har sjekket ut om partiene på Stortinget i sine valgprogram har hensyntatt våre innspill til gode og viktige saker på vann- og avløpsområdet, samt om de har andre viktige saker for vannbransjen. Her er dommen, som også er omtalt i Dagsavisen.

Annonse
... her kommer annonsen ...

I juni 2016 sendte Norsk Vann innspill til partienes programkomiteer. Se innspillene her. I løpet av våren har alle partiene gjennomført sine landsmøter hvor partiprogrammene for stortingsperioden 2017 – 2021 ble vedtatt. Vi har kikket nærmere på de vedtatte programmene for å finne igjen våre innspill, samt se om de har andre relevante saker for vannbransjen.

Venstre er vinneren av vannbarometeret for stortingsvalget 2017! Gjennom helhetlig vannpolitikk og et ønske om satsing på vann-næringen går Venstre til topps med terningkast 6. Like bak er Kristelig Folkeparti og Mijøpartiet De Grønne. De viser også en helhetlig vannpolitikk og oppnår terningkast 5. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har ikke tatt med noen av Norsk Vanns innspill i sine partiprogram, men har noen positive momenter om beredskap. Dette gir partiene terningkast 2. Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Høyre har med noen viktige moment om vannpolitikk, men viser ikke en helhetlig politikk på området og havner dermed midt på treet med terningkast 3. Under følger totalvurderingen av partiprogrammene for det enkelte parti.

Her kan du lese hele rapporten om Norsk Vanns terningkast på partiprogrammene.

Venstre – 6

Et av premissene for Venstres miljøpolitikk er at samfunnet har behov for rent vann. Det er positivt at partiet anerkjenner behovet for rent vann som en viktig del av livsgrunnlaget vårt og at partiet vil jobbe forebyggende gjennom en helhetlig vannforvaltning og klimatilpasning. I tillegg vil Venstre utvikle vannsektoren i Norge til å bli en mer innovativ, kompetent og bærekraftig næring. Dette viser at Venstre ser potensial i vannsektoren og at vann er en næring som kan spille en større rolle i fremtiden. Venstre ønsker også å begrense utslipp av miljøgifter og platforurensning i vannet – både gjennom internasjonale avtaler og gjennom mindre utslipp og mer opprydning i Norge.

Kristelig Folkeparti – 5

KrF har flere tiltak for å sikre rent vann, både i Norge og internasjonalt. Det er positivt at KrF anerkjenner det grunnleggende behovet for vann og avløp, og at partiet vil jobbe forebyggende gjennom en helhetlig vannforvaltning og ved å sikre nasjonal beredskap som kan håndtere svikt i, eller angrep mot, vann- og avløpssystemene. KrF vil også satse på biogass og klimatilpasningstiltak samt bekjempe miljøgifter og plastforurensning i vannet – og de vil at tilgang på rent vann skal stå sentralt i norsk bistandspolitikk.

Miljøpartiet De Grønne – 5

Det er positivt at MDG vil hente inn det vedlikeholdsetterslepet som finnes på avløpsnettet, med mål om å være bedre rustet til å takle klimaendringene. MDG scorer også høyt på sine tiltak for å stimulere til klimatilpasning og klimakutt i kommunene, som er sentralt for de kommunale vann- og avløpstjenestene. MDG har mange tiltak for å redusere forurensning og utslipp av miljøgifter generelt. Flere av tiltakene er særlig rettet mot luftforurensning og utslipp i havet. Det er få tiltak som retter seg mot drikkevann og avløp. Med mindre forsøpling, forurensning og spredning av miljøgifter også vil komme vannmiljøet og drikkevannet til gode. MDG skriver selv at mikriplast og skadelige stoffer i havet sprer seg til vann og mat, og derfor er innsats rettet mot forurensning av havet også viktig.

Sosialistisk Venstreparti – 3

Sosialistisk Venstreparti har mye politikk om plastforurensning i det nye partiprogrammet for 2017 – 2021, men lite rundt vann og avløp. De har imidlertid med behovet for å heve ingeniørutdanningen opp en finansieringskategori, i tråd med Norsk Vanns påpekning av behov for dette.

Senterpartiet – 3

Senterpartiet har ikke noen tydelig vann- og avløpsprofil i sitt partiprogram, men de har med noen relevante temaer knyttet til biogass, plastforurensning og sikring mot klimaskader. Senterpartiet treffer imidlertid blink i bistandspolitikken sin, hvor de skriver at “Tilgang på grunnleggende infrastruktur som vann, avløp og renovasjon er avgjørende for å bedre helsen i befolkningen”. Dette viser at Senterpartiet forstår viktigheten av et godt vann- og avløpssystem og trekker dermed opp på terningen.

Høyre – 3

Høyres program skriver mye om vann som fornybar ressurs. Men stortingsvalgprogrammet nevner ikke vann og avløp som en helt nødvendig del av samfunnets infrastruktur. Heldigvis har Høyre med flere tiltak for å forhindre forurensning og utslipp generelt, og det er positivt at partiet vil fortsette arbeidet med å rydde opp i miljøgiftufordringene samt hindre mikroplast i vassdragene.

Arbeiderpartiet – 2

Arbeiderpartiet har ikke politikk for vann og avløp, og har ikke tatt med noen av innspillene fra Norsk Vann i sitt partiprogram. Partiet har imidlertid noe relevant poltikk når det gjelder samfunnsikkerhet og beredskap, og mener det er behov for økt innsats for å ivareta sikkerhet og beredskap i vannsektoren, særlig knyttet til cyberangrep.

Fremskrittspartiet – 2

Fremskrittspartiet nevner vannforsyning som et mulig terrormål og viktigheten av god sikkerhet og beredskap. Dette viser at FrP forsstår hvilken viktig samfunnsrolle vann- og avløpstjenestene har. Partiet har imidlertid lite politikk når det gjelder forebygging, vedlikehold og klimatilpasning.