KrF – KLOK BESKATNING GIR ARBEIDSPLASSER


Geir Sigbjørn Toskedal, stortingsrepresentant, KrF, Kommunal-og forvaltningskomiteen


Næringslivet må sikres vilkår gjennom gjensidige internasjonale handelsavtaler som opprettholder konkurransekraft og sikrer fortrinn mot utlandet.

Arbeidsledigheten i Norge er et av våre største problem; for den enkelte tap av livskvalitet. Årsakene er endringer og omstilling, plutselig oljeprisfall og internasjonale trender. Ledigheten har falt, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år. Mange har trukket seg fra arbeidsmarkedet og unge er utsatt. Dette må møtes med effektive tiltak og klok skattepolitikk. En målrettet skattepolitikk er etter KrFs mening et svært viktig verktøy, mer enn generell skattelette og skattelette for de som har mest.

Næringslivet kan og vil bidra hvis vi politikere også tar grep. Rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter er avgjørende for utvikling av velferdssamfunnet. KrF ønsker bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende. Arbeid er en menneskerett som skaper gode familieforhold, et sunt samfunnsliv og nødvendig verdiskaping for å utvikle bygder, byer og regioner videre.

For samfunnet betyr høy ledighet tap av ressurser. KrF har derfor i alle budsjettrunder bidratt til en finanspolitikk tilpasset nedgangskonjunkturen. Vi har prioritert tiltak mot ungdomsledigheten, særlig en kraftig økning i lærlingtilskuddet og flere tiltaksplasser. I 2016 fikk vi gjennomslag for til sammen 400 mill. kroner ekstra til ekstraordinært vedlikehold av bygg og infrastruktur i kommunene på Sør- og Vestlandet. Det har betydd forskjellen mellom ledighet og jobb for mange i regionen vår. KrF har prioritert slike tiltak fordi det virker raskt, gir sysselsetting i privat sektor og sparer oss for utgifter i fremtiden. I tillegg er noe vedlikeholdsetterslep i offentlig sektor redusert. Tiltakene hindrer ikke nødvendig omstilling og det kan reverseres raskt, når økonomien går bedre.

I mange år har KrF kjempet for å kutte skattene på arbeidende kapital. Det vil si formuesskatt på fiskebåter, trucker, maskiner som er verktøy for å skape arbeidsplasser. Mange sa det var umulig, men KrF fikk fullt gjennomslag for det i skatteforliket. Med støtte fra LO, NHO og andre organisasjoner lot det seg gjøre. Om en bedriftseier kjøper seg en yacht i stedet for en fiskebåt, da bør han betale formuesskatt, men ikke motsatt. På den måten stimulerer vi til investeringer i arbeidsplasser og næringsliv.

KrF har støttet regjeringen i utformingen av treffsikre tiltakspakker for Sør- og Vestlandet etter oljeprisfallet. Nå ønsker vi å gjøre mer for de langtidsledige og finne gode tiltak for å få flere i arbeid. KrF mener vi må styrke lærlingtilskuddet, slik at færre innen yrkesfagene ikke opplever å stå uten lærlingeplass. Også produktivitetskommisjonen understreket det uholdbare i at unge på yrkesfag ikke kommer seg ut i praksis. KrF vil øke lærlingtilskuddet til nivået for kostnaden for en læreplass i videregående skole. I tillegg bør arbeidsgiveravgiften for lærlinger reduseres. Det er løft som krever prioritering over flere budsjettbehandlinger. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene som kommer. KrF har allerede sørget for at tilskuddet har økt med til sammen 14 000 kr utover regjeringens forslag.

Mange familieeide bedrifter sliter ved generasjonsskifte på grunn av at store verdier i bedrifter gir høy arveavgift. KrFs modell vil løse dette. Vi foreslår at ved generasjonsskifte beregnes arveavgiften, men betalingen utsettes i ti år. Hvis neste generasjon driver bedriften videre, bortfaller en tiendedel av arveavgiften hvert år. Dermed kan arveavgiften bortfalle helt etter 10 år.

KrF ønsker å fjerne unødige lover og regler og forenkle rapporteringer i samarbeid med næringene. Vi foreslår også å innføre «solnedgangslovgivning» og en forenklet aksjelov for små bedrifter. Vi må sikre næringslivet forutsigbare og likeverdige konkurranseforhold med sammenlignbare land i Europa og selv videreutvikle næringer med nasjonale fortrinn innen «det grønne skiftet». Beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen må økes. KrF fikk inn 300 mill til eget såkornfond for næringslivet.

Næringslivet må sikres vilkår gjennom gjensidige internasjonale handelsavtaler som opprettholder konkurransekraft og sikrer fortrinn mot utlandet. Jeg har i denne perioden hatt nytte av å lære og bidra til dette i EFTA-EØS-parlamentarikerutvalg.

Arbeid er grunnlaget for vår velferd, trivsel og framtid, og er en av de fremste verdisakene for mitt politiske engasjement i KrF for land og folk.