HØYRE – REINDUSTRIALISERING AV NORGE BYGGER PÅ IT-KOMPETANSE


Ove Trellevik, stortingsrepresentant for Høyre. Medlem næringskomitéen


 Erfaringene har vist oss at endelig kostnad gjerne avviker fra pris i kontraktene, og forteller oss at norsk kvalitet bør vektes høyt i IT- anskaffelser. Et viktig bidrag til å hindre utflagging av IT-bedrifter er å redusere den skattemessige forskjellen mellom norsk og utenlandsk eierskap ved å redusere og på sikt fjerne formuesskatten.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, peker i sin artikkel 3. august på viktigheten av IT-næringen i Norge. Jeg er i grunn enig i alt – han har for eksempel helt rett i at det er vår IT-kompetanse og utviklingen av robotisering og automatisering som igjen gjør Norge og norsk industriproduksjon så konkurransedyktig at mange tidligere utflyttede produksjoner nå flytter hjem igjen. Dette må vi ha mer av!

Teknologi er og blir et stadig viktigere verktøy for næringsutvikling, ikke minst i et høykostland som Norge. Tradisjonelt har våre internasjonalt konkurransedyktige næringer vært fundert på tilgang til unike naturressurser, det er der vi har hatt våre komparative fortrinn som vi har klart å utnytte til å skape et godt velferdssamfunn.

Teknologi har ikke denne stedbundne tilhørigheten til et eller noen spesielle land eller områder, og det er derfor ikke like naturgitt at Norge skal klare å bli en av verdens ledende IT-nasjoner. Samtidig er vi kanskje mer enn noen andre avhengig av å klare å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å skape tilstrekkelige verdier med utgangspunkt i våre komparative fortrinn til at vi også fremover klarer å finansiere en videre god velferdsutvikling.

Derfor er spørsmålet om å gjøre Norge til en IT-nasjon i verdensklasse ikke bare viktig, men også et av de spørsmålene som ikke bør gå oss hus forbi. Skal vi klare å skape ny lønnsom næringsutvikling i Norge, må verktøykassen inneholde de riktige verktøy.

IT-kompetanse, både hva gjelder utvikling og bruk, seiler som sagt opp til å være et av de viktigste verktøyene – og det kan sågar selv bli et av våre nye komparative fortrinn inn i fremtiden.

Jeg tror at skal det skje, må vi hele tiden lære av de erfaringer vi gjør. Konkurranse, også den internasjonale, er en viktig driver for innovasjon og utvikling, samtidig som konkurranse sikrer at vi får mest igjen for pengene.

Men en type erfaring vi har gjort, er at det ikke alltid er lett å identifisere det avgjørende forholdet mellom kvalitet i leveransen og leveransens totale pris der det er teknologisk avanserte behov som skal dekkes. Vi har sett det i tilknytning til verftsindustrien og bygging av rigger og skip, og vi har sett det i tilknytning til store IT-prosjekter i både offentlig og privat regi.

Erfaringene har vist oss at endelig kostnad gjerne avviker fra pris i kontraktene, og forteller oss at norsk kvalitet bør vektes høyt i denne type anskaffelser.

Jeg tror også det er viktig å tenke teknologiutvikling i nær sagt alt vi gjør. Fra skole og forskning, via næring og næringsutvikling, til industriutvikling så vel som i tjenestesektoren, i både næringsliv og i offentlig sektor. Det er ikke en aktør eller et virkemiddel som alene kan klare dette, her må alle trekke i lag. Men jeg mener det er viktig at det er næringslivets og brukernes behov som er styrende, og at næringslivet selv sitter i førersetet.

Toppindustrisenteret, Digital Norway, som nå er i startfasen godt hjulpet også av regjeringen, er et riktig steg i denne sammenheng. Det samme er etablering av, og støtte til, Mechatronics Innovation Lab i Agder, der akademia og næringsliv sammen etablerer piloterings- og testfasiliteter med staten som god bidragsyter.

En slik bevisst holdning til IT som sentralt verktøy for næringsutvikling gjør det mer attraktivt også for det andre viktige verktøyet, nemlig kapital. Et viktig bidrag til å hindre utflagging av IT-bedrifter er å redusere den skattemessige forskjellen mellom norsk og utenlandsk eierskap ved å redusere og på sikt fjerne formuesskatten. Det bereder grunnlaget for mer hjemflagging enn utflagging, også i IT-næringen.