HØYRE – NEI TIL EKSTRAORDINÆR LAKSESKATT


Ove Trellevik, Stortingsrepresentant (H),Kommunal- og forvaltningskomiteen


Flere reagerer kraftig på at Regjeringen ikke vil innføre en eksportavgift for laks. Jeg mener det er flott at regjeringen er negativ, og håper opposisjonen nå slår seg til ro med regjeringen sin utgreiing som helt klar viser svært negative konsekvenser for nasjonen.


Stortinget vedtok i juni at regjeringen skulle utrede en produksjonsavgift for laks og ørret. I et representantforslag foreslo SV at den skulle ligge på 25 øre per kilo ubearbeidet fisk som blir eksportert ut av landet.

Etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018 torsdag ble det imidlertid klart at Regjeringen ikke vil innføre en slik ekstra eksportavgift for laks. En slik bruttoavgift vil bryte klart med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem, og avgiften er i strid med Norges forpliktelser under EFTA-konvensjonen og frihandelsavtaler. Dette er i seg selv grunn til å si nei.

Det blir jo også riv ruskende gale om vi her i Norge skulle nå begynne å skattlegge eksport av ubearbeidet fisk, for at kommunene skal få mere penger. I praksis så vil jo kommunene her få et incentiv til ikke å tilrettelegge for videreforedling av fisk her hjemme. Stikk i strid med vårt ønske om å skape flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen. Inntretingen på denne særskatten bidrar heller ikke til at noe av havbruksnæringen sine utfordringer blir løst. Det hele er en særskatt uten mål og mening.

Det kan virke som om både kommunene og forslagsstillerne kun er opptatt av kommuneøkonomien. Forståelig, jeg har selv vært ordfører. Men det er gjort endringer i inntakssystemet til kommunene som tilgodeser de kommunene som bidrar til å skape arbeidsplasser i næringslivet. I tillegg har kommunene fått en svært god inntekstvekst de siste årene.

Det økonomiske handlingsrommet har vært større i perioden 2014–2018 sammenlignet med årene 2011–2013. Det har gitt kommunene større rom for å prioritere i tråd med lokale behov. I tillegg er Havbruksfondet innført og det vil gi oppdrettskommunene ytterligere inntekter nå når veksten kommer.

Mitt gode råd til ordførere med slunkne kommunekasser er å effektivisere på andre områder. Senter for økonomisk forskning (SØF) har gjennomført analyser som indikerer at det for barnehage, grunnskole og pleie og omsorg samlet er et effektiviseringspotensial på 12 prosent, noe som innebærer at det kan frigjøres om lag 27 milliarder kroner til å styrke tjenestetilbudet.

Dersom kommunene klarer å effektivisere med 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2018 som kan brukes til å styrke tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. Nye skatter og avgifter er nødvendigvis ikke den rette løsningen på kommunene sine utfordringer.