NORSKE HAVNER – STATEN GIR OG STATEN TAR

 


Arnt-Einar Litsheim, direktør Norske Havner


Norske Havner foreslår primært  at Stortinget  gir Lov om dokumentavgift et tillegg som gir fritak for havner som fusjonerer, sekundært at ordningen med tilskudd til havnesamarbeid/sammenslåinger økes i tråd med de faktiske kostnadene til dokumentavgift (full refusjon).

Norske Havner skal styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet

Det er fra Regjering og Storting vært et uttalt mål om økt havnesamarbeid (bedre tjenester) og fusjoner der hvor dette vil være naturlig. Denne målsetningen er fulgt opp i statsbudsjettene siden 2015 og også foreslått videreført for 2018 (Kap. 1360, post 71).

Havnesammenslåinger ( fusjoner) og regler om dokumentavgift

Norske Havner har et nylig eksempel på at en ønsket fusjon har strandet som følge av reglene om dokumentavgift. Havnene Alstahaug og Mosjøen har etablert Helgeland havn. Tanken var å overføre alle verdier inkl eiendommene til det «nye selskapet» og legge ned de opprinnelige. Dette lar seg dessverre ikke gjøre. Årsak er reglene om dokumentavgift og at unntaksbestemmelsen jf § 2 første ledd bokstav k gjelder bare selskapsform.

Havnene mottok i overkant av 1 mill i støtte fra Kystverket. Ved en fusjon ble dokumentavgiften beregnet  til  kr.      9 850 000,-. Vi gjør Finanskomiteen oppmerksom på at vi i realiteten beskriver en endring av organisasjonsform (fra KF til IKS/AS). Det nye selskapet vil ikke «tjene» penger på at nåværende KF`s eiendommer inngår i det nye selskapet.

Sammenslåing av havner til selskaper (AS) er en ønsket politikk fra Regjeringen. Regjeringen har som nevnt tildelt midler til del-finansiering av utgifter havnene har i en slik sammenslåingsprosess.

All den tid det er en ønsket utvikling at havnene skal slå seg sammen for å bli mer konkurransedyktige, legge til rette for økt gods på kjøl og økt verdiskapning (næringsutvikling) virker det urimelig at ikke havnesammenslåinger skulle kunne falle inn under de nye reglene om unntak for dokumentavgift.

Dersom ikke havnene får unntak for dokumentavgift vil det svekke havnenes konkurransekraft, ved at vederlagene fra brukerne av havna (rederi, operatør, vareeiere) blir høyere.

Det nasjonale ønske om knutepunkthavner (intermodale knutepunkter) svekkes som en følge av reglene om dokumentavgift.

Løsning

Norske Havner foreslår primært  at Stortinget  gir Lov om dokumentavgift et tillegg som gir fritak for havner som fusjonerer, sekundært at ordningen med tilskudd til havnesamarbeid/sammenslåinger økes i tråd med de faktiske kostnadene til dokumentavgift (full refusjon).

 

Om Norske Havner

Norske Havner er en interesseorganisasjon for offentlig- og privat eide havner i Norge. Foreningen samler private og offentlige havner i en felles forening. Dette styrker utviklingen av havnene – både faglig, interessepolitisk og i samarbeid med andre organisasjoner.

Foreningen har fire hovedoppgaver; den skal påvirke lovgivningen og de politiske rammevilkårene relatert til havnenes virksomhet og sjøtransportens konkurranseevne; styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning; bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene og tilrettelegge for et godt samarbeid mellom havnene og mellom havnene og deres viktigste samarbeidspartnere, innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning.

 

 

 

Annonse