NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER – HVOR BLE DISTRIKTSPOLITIKKEN AV?


Wenche Tislevoll, styreleder Norske Vindkraftkommuner LNVK, Ordfører Fitjar Kommune


 

Den eneste kommunale kompensasjonen ved vindkraftutbygging reduseres med regjeringens forslag om avvikling av eiendomsskatt på kraftlinjer. Forslaget i statsbudsjettet for 2018 er et hinder for kommunenes aksept av fremtidig vindkraftutbygging.


I 2030 er det anslått at rundt 30 % av Europas kraftbehov vil dekkes av vindkraft.[1] Norge har noen av de beste vindressursene i Europa. Lokal aksept er avgjørende for at storsamfunnet skal kunne ta i bruk de beste vindressursene til produksjon av elektrisitet. Vindmøller båndlegger arealer, gjør inngrep i naturen – både fysisk og visuelt – og skaper med dette verdier ved inngrep i denne lokale naturen. Til vindkraftanleggene hører kraftlinjer for overføring av strømmen, og kraftlinjene medfører på samme måte inngrep i naturen.

Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på overføringslinjer for kraft, herunder både kraftledninger og produksjonsledninger for vindkraft – produksjonslinjer på vannkraft er foreslått beskattet sammen med kraftanlegget, slik at dette reguleres ulikt for vind og vann.

LNVK motsetter seg reduksjon i den eneste kommunale kompensasjonsordning som gjelder for vindkraft. Det naturinngrepet linjene innebærer for lokal natur, vil ikke lenger bli kompensert med regjeringens forslag. For alle landets kommuner innebærer forslaget rundt 560 millioner kroner i reduserte inntekter årlig. Det innebærer svekket kommuneøkonomi og reduksjon i viktige velferdstilbud for innbyggerne. I tillegg innebærer forslaget en omfordeling til fordel for staten, som får økt sine skatteinntekter fra selskapsskatten når fradraget i selskapsskatten fra eiendomsskatten blir redusert.

Under Stortingets behandling av Energimeldingen fra 2016 uttalte en samlet komite at «det er viktig at lokalsamfunn får ta del i verdiskapingen som skjer ved etableringen av vindkraft». Regjeringspartiene går nå motsatt vei av det Stortinget uttrykte i juni 2016. Forslaget er dårlig distriktspolitikk, dårlig miljøpolitikk og dårlig klimapolitikk.

Eiendomsskatten på vindkraftanlegg er foreslått videreført, og LNVK er tilfreds med at vindkraftkommunene fortsatt skal få noe igjen for verdien av sin lokale natur. Samlet sett viser likevel Regjeringens forslag om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk, herunder kraftoverføringslinjer, at distriktspolitikk og klimapolitikk ikke tas på alvor. Vindkraften er en del av det grønne skiftet, og skiftet forutsetter en kommunal aksept for utbyggingen. Den aksepten vil ikke bli gitt når lokalsamfunnene risikerer å bare sitte igjen med ulempene.