FREMSKRITTSPARTIET – GRANSKING AV NRK RIKTIG


Morten Wold (FrP),stortingsrepresentant


Kulturminister Linda Hofstad Helleland har bedt Medietilsynet granske NRK. Bakgrunnen for anmodningen er at kulturministeren vil se om NRK misbruker sin særstilling i det norske mediemarkedet til skade for mediemangfoldet. Dette er et viktig signal som ministeren nå sender.

I 2015 var den totale mediestøtten i Norge på nærmere 7,5 milliarder kroner. Av dette mottok NRK 5,5 milliarder. Deres særstilling gjør at de åpenbart kan svekke det norske mediemangfoldet, noe verken næringen eller forbrukerne er tjent med. Fremskrittspartiet ønsker gjerne en større debatt om dette velkommen, og vil også støtte initiativ til en større granskning enn en som bare omfatter NRK. Likevel er dette et positivt signal og et steg i riktig retning.

Særfordelingen til NRK gjør at de har helt andre forutsetninger enn sine konkurrenter. Bare NRKs distriktsdivisjon har 936 årsverk. Det er omtrent like mange som hele TV2. Dette illustrerer ressursforskjellene mellom våre to største tv-konsern, og viser at dagens konkurranse ikke skjer på like vilkår. Dette kan bidra til å skade mediemangfoldet, gjennom å legge til rette for en ensidig mediedekning.

Fremskrittspartiets primære standpunkt er at et lands presse ikke kan sies å være fri og demokratisk så lenge den er avhengig av offentlige overføringer for å overleve. Derfor ønsker vi å fjerne pressestøtten, og privatisere NRK. Dette er likevel standpunkt vi står alene om å inneha.

Det er hevet over en hver tvil om at det norske mediemarkedet er i endring. Digitalisering og endrede medievaner gjør at premissene for det deltagende demokrati endres. Det er avgjørende for den norske mediebransjen at de klarer å utvikle seg i takt med samfunnet. De etablerte mediehusene må også ta dette innover seg, og gjøre noe med det. Mitt inntrykk er at den oppvoksende generasjon viser større betalingsvilje for tjenester, og på mange måter etterlyser en modernisering fra de etablerte mediehusene. Dette er initiativ som også etterlyses av Fremskrittspartiet.