NHO – FLERE I JOBB BIDRAR TIL FELLESSKAPET


Nina Solli , regiondirektør i NHO Oslo og Akershus


 Når mor blir gammel og syk, forventer vi at hun får sykehjemsplass. Når barna er små, forventer vi barnehageplass og betalt foreldrepermisjon. Når veiene er nedsnødde, forventer vi brøyting. Vi verdsetter dette. Det er noe av det som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i.

Men velferden koster og den må finansieres. Da er det godt at ledigheten har falt i Oslo og Akershus gjennom siste to år. Sysselsettingsveksten er over landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsføre som faktisk er i arbeid er høyere i vår region enn i landet totalt.

I Oslo og Akershus er det formidlet flere lærlinger enn tidligere år. Næringslivet er fortsatt best: Sju av ti godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor. Bedriftene tar samfunnsansvaret med å ta imot en lærling.

Utfordringene er nasjonale og internasjonale utviklingstrekk vi har liten kontroll over: Fallende oljeinntekter, økende folkevandring, en aldrende befolkning og jobber som endres eller forsvinner på grunn av ny teknologi. Og de statlige utgiftene øker mer enn inntektene.

“Verdien av arbeid” er tittelen på NHOs årskonferanse. Fremover handler det om hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring. Da må vi sørge for at flere deltar i arbeidslivet, og at bedriftene får skape jobber. Din og min arbeidskraft utgjør tre fjerdedeler av nasjonalformuen. Den norske velferdsmodellen er avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse. Jo flere som jobber, jo færre på ulike trygder.

Verdien av arbeid er stor for bedriften. Tilgang på motivert arbeidskraft med god og relevant kompetanse er avgjørende. Det er den viktigste innsatsfaktoren. Verdien av arbeid er i tillegg stor for hvert enkelt menneske. Men for å lykkes, trenger vi en kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Vi trenger dem fordi arbeidsplasser i privat sektor betaler for fellesgodene våre.

Kolonial.no, som holder til i Oslo og Akershus, har vokst fra ti gründere til en stor stab og omsetningen økte med 465 prosent bare i 2016. Bedriften ansetter både dataingeniører med internasjonal erfaring og folk med hull i CVn. Slik jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner; med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og god velferd. Den gode nyheten er at bedriftene ønsker å skape jobbene Norge trenger: Åtte av ti NHO-bedrifter sier at de vil skape nye jobber.

Skal bedriftene skape nye jobber, må vi ha en politikk for jobbskaping. Politikerne kan ikke vedta jobber, men de spiller en viktig rolle når det gjelder å legge til rette. De må blant annet etablere et skattesystem som er internasjonalt konkurransedyktig. Selskapsskatten må reduseres til 20 prosent. Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg trygt på jobb, og bedriftene får varer inn og produkter ut. Nasjonal transportplan må følges opp med bevilgninger.

Det må bli lettere for bedrifter å vokse seg større. Her har vi noe å lære av våre nordiske naboer, som har flere større oppstartsselskaper enn oss. Det skapes riktignok flere lovende oppstartsselskaper i Norge, men det trengs en bedre gründerpolitikk og mer effektive tiltak for oppskalering og internasjonal vekst. I tillegg er det viktig for bedriftene at de får tak i rett kompetanse. Vi må sørge for at våre barn har kompetanse nok til å løse fremtidige oppgavene. Et teknologi-løft for hele utdanningsløpet er også viktig.

Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse. Det er derfor urovekkende at stadig flere i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet i lengre tid. Unge uten utdanning og innvandrere med lav eller ingen formell kompetanse stiller svakt i møte med arbeidsmarkedet. 444 NHO-bedrifter i Oslo og Akershus har tatt initiativ til å inkludere flere av dem som har falt utenfor arbeidslivet. Dette er positivt. Flere må få oppleve verdien av arbeid og flere får delta i verdiskapingen i samfunnet.