NHO – 7 AV 10 BEDRIFTER TAPER PÅ SVART ARBEID


Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus


Sju av ti bedrifter i Oslo og Akershus sier at de taper markedsandeler som følge av useriøs konkurranse. 6 tiltak  kan avverge svart arbeid som undergraver arbeidsliv og velferdsstat. 

Når NHO spør bedriftene i Østfold, Akershus og Buskerud om konkurranse fra useriøse er et problem for bedriften, sier sju av ti seg enig i påstanden. I Oslo sier halvparten av bedriftene seg enig i dette.

Beregninger gjort av Samfunnsøkonomisk analyse for Skatteetaten viser at Norge går glipp av anslagsvis 28 milliarder kroner i tapt verdiskaping – per år. Det tilsvarer store verdier for samfunnet. Useriøse bedrifter som jobber svart er tyver som stjeler fra fellesskapet. De unnslår skattekroner vi skulle brukt på blant annet sykehjemsplasser, veier og utdanning. Klarer vi å bekjempe arbeidslivskriminaliteten, har det en stor gevinst for velferden i samfunnet vårt.

NHO er tydelig på at arbeidslivskriminaliteten er en trussel mot det gode arbeidslivet vi har i Norge. Mange av NHOs medlemsbedrifter opplever at de taper oppdrag i konkurranse med useriøse aktører. Resultatet er færre jobber. I følge NHOs økonomibarometer sier hver fjerde bedrift at arbeidslivskriminalitet er et hinder for nyansettelser.

NHOs medlemmer er seriøse bedrifter som tar initiativ til konkrete tiltak mot svart arbeid. Et eksempel kan være byggenæringen som har etablert et eget leverandørregister for enklere å kunne kontrollere at virksomhetene har betalt skatt. I bilbransjen har mange ulovlige bilverksteder blitt stengt som følge av et fruktbart samarbeid mellom bransjen og krimenheten i Statens vegvesen.

Nå har NHO og NHOs landsforeninger blitt enige om seks hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er både tiltak rettet mot myndighetene men også tiltak næringslivet vil gjennomføre selv.

NHOs seks tiltak:

1.NHOs bransjer er i gang med, og vil ytterligere forsterke, målrettede tiltak som adresserer deres spesifikke utfordringer

2.Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet krever myndighetenes koordinerte og prioriterte innsats. Særlig må A-krimsentrenes operative slagkraft styrkes og tilsyn baseres på risiko.

3.Det må lages en handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet

4.Private innkjøpere må ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. Næringslivsorganisasjonene vil hjelpe med dette arbeidet.

5.Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad, og praksis må være lik over hele landet.

6.NHO vil forplikte seg til å styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et arbeidsliv preget av transparens, høye etiske krav til aktørene og trygge lønns- og arbeidsforhold.