INNOVASJON NORGE – HAR MAN SAGT A, MÅ MAN SI B


Vibeke Resch-Knudsen, advokat, MBA, advokatvrk.no


Flere har vært på banen for å si sin mening om næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sin inngripen i det som i selskapsretten udiskutabelt er styrets anliggende, nemlig arbeidsgiveransvaret overfor daglig leder. Som så mange andre hiver jeg meg inn i diskusjonen kun basert på det som har kommet frem i pressen de siste dagene. Jeg vil hevde at spørsmålet er om Isaksen faktisk har grepet inn i en pågående styresak, eller om han kun har brukt et kjent politisk redskap; gitt et signal til styreleder Per Otto Dyb.

Dyb ville ha vært styreleder i Innovasjon Norge i to perioder ved denne periodens utløp. At valgkomiteen velger å ikke innstille han som styreleder på foretaksmøtet 3. mai, bør derfor ikke automatisk medføre mistanke om at det er misnøye med hans utøvelse av rollen som styreleder i Innovasjon Norge. Ei heller at den påståtte konflikten mellom styret og daglig leder har påvirket valgkomiteens vurdering til å ikke innstille han til en ny periode på andre år. Aftenposten refererer til en e-post fra statsråden. Her skal Dyb i forbindelse med valgkomiteens arbeid også ha blitt informert om at departementet så at ansettelsesforholdet til daglig leder ble håndtert av den styreleder som skal samarbeide med daglig leder i neste periode. Ikke av den som vil gå av om kort tid, les; ikke av Per Otto Dyb.

Her er det viktig å ha klart for seg at det er styret og ikke styreleder som er arbeidsgiver for daglig leder. Det er da også et samlet styre som behandler eventuell mistillit til daglig leder og om man ev. skal gå til det skritt å si vedkommende opp. En styreleder kan altså ikke ensidig si opp daglig leder uten forankring i resten av styret. Ut ifra det som er kommet frem i saken foreløpig, er det ingen ting som indikerer at statsråden har mistet tilliten til resten av styret i Innovasjon Norge. Rent styrefaglig bør saken rulle og gå, selv om styreleder har fratrådt sin stilling med umiddelbar virkning. De øvrige styremedlemmene fortsetter bare prosessen de angivelig er inne i.

Om styret velger å følge statsrådens anbefaling, må de vente på at den nyvalgte styrelederen, som jeg antar rekrutteres utenfra, selv får vurdert situasjonen og erfart samarbeidet mellom styret og daglig leder. Dette, selv om man i dag vet at det er flere av styrets medlemmer som vurderer at Innovasjon Norge er best tjent med en ny daglig leder. En slik utsettelse vil ikke være god forvaltning av Innovasjon Norge. Om styret er i prosess med å vurdere daglig leder, må det antas at det er fordi dette anses å være det best for selskapet og ikke noe som kan vente et halvt år til ny styreleder har akklimatisert seg.

En annen begrunnelse for statsrådens involvering, kan være at departementet vurderte Per Otto Dyb som ”sitt” styremedlem i Innovasjon Norge? Innovasjon Norge er et deleid selskap hvor staten har aksjemajoriteten (51%) og resten av andelene eies av fylkeskommunene i Norge i forhold til innskutt kapital. På selskapets nettsider står det et fylke etter hvert av navnene på styremedlemmene. Dette er kanskje noe som henger igjen etter de tidligere lokalstyrene i Innovasjon Norge? Selv om alle styremedlemmene er eiervalgte, kan det tenkes at praksis er noe annet og at det er derfor Dyb er blir skyteskive for departementet i denne saken? Kanskje det lureste Dyb gjorde var å trekke seg og dermed avbryte en pågående prosess? Alternativet ville være å terminere prosessen uten å trekke seg. Saken hadde da ikke fått tilnærmet så stor mediedekning om så hadde vært tilfelle…

Videre stod det angivelig i ovennevnte e-post at det ikke er heldig å skifte ut styreleder og daglig leder samtidig i et selskap. Om det er kontinuitet som er argumentet her, vil det stå rimelig svakt om ikke flere av styrets medlemmer er tiltenkt samme skjebne som styreleder. Uten å kjenne valgkomiteens vurderinger, er det ikke uvanlig at nestleder rykker opp ved styreleders fratreden. Nestleder er i dag konstituert som styreleder i selskapet, og hun er også det eneste styremedlem som i følge pressen benekter at ansettelsesforholdet til daglig leder har vært styrebehandlet. Det kan tenkes dette er et retorisk svar fra hennes side? Kanskje hun refererer til at protokollen fra møtet i januar, hvor Traaseth sin stilling skulle ha vært eneste tema, ikke er signert? Man kan lure på om nestleder Jørand Ødegård Lunde posisjonerer seg for vervet som styreleder. Vil det da ikke være tilstrekkelig kontinuitet i styret til å behandle tilliten til daglig leder nå, i stedet for å vente til etter foretaksmøtet i mai?

Om statsråden gav et signal som kun var ment som en oppfordring om ikke å gå videre med vurderingen av ansettelsesforholdet til Traaseth, vet kun de berørte aktørene. Som styreleder kan en slik oppfordring, uansett hvor svak, oppleves som utilbørlig innblanding i det som må sies å være en forutsetning for styrets arbeid; nemlig tillitt til daglig ledelse av virksomheten. Det er sikkert ikke første gang Per Otto Dyb blir utsatt for slike signaler, og man bør da anta at hans handling står i forhold til tydeligheten av dette signalet.

Om det er derimot er tilfelle at statsråden grep inn i en pågående styresak og ba om at denne ble avsluttet, bør hvert enkelt styremedlem i Innovasjon Norge gå en runde med seg selv og vurdere om de ivaretar rollen som styremedlem på en god måte, gjennom å følge statsrådens oppfordring om å la en påbegynt prosess rundt ledelse av selskapet ligge i påvente av en ny styreleder. For har man sagt A, så må man si B……