VIRKE- IKKE LUKK DØREN FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I OFFENTLIGE KONKURRANSER!


Anita Sundal, leder politikk i Hovedorganisasjonen Virke

Bilde , fra venstre: Anita Sundal, advokat og leder politikk i Virke, Erik Ekeberg, Salgs- og markedssjef i De Bergenske og Line Endresen Normann, Bransjedirektør Virke Reise Norge og kultur.


Da nærings- og fiskeridepartementet denne uken inviterte til å gi innspill til deres kommende stortingsmelding om offentlige anskaffelser, la Virke stor vekt på at det offentlige ikke må lukke døren for små og mellomstore bedrifter. Sammen med oss deltok også De Bergenske, med fem unike hoteller i Bergen slik som Augustin og Grand Terminus, og som selv har opplevd å ikke få delta i konkurranser om store anbud.

Frittstående hoteller stenges ute

Frittstående hoteller har de seneste årene flere ganger erfart at store offentlige innkjøpere stiller krav om at hoteller er til stede på et større antall lokasjoner for å delta i konkurranser. Dette innebærer at frittstående hoteller ikke får delta i konkurranser. Virke mener dette er uheldig, og vi har påpekt dette ved flere anledninger. De Bergenske kunne for eksempel vise til hvordan frittstående og ikke landsdekkende hoteller ved å bli utelukket fra 3 større innkjøp, ikke kunne konkurrere om i størrelsesorden 15.000 overnattinger i året i Bergen.

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter er viktige for norsk økonomi og de står for om lag halvparten av verdiskapingen. På samfunnsområder der det offentlige er en enerådende eller dominerende innkjøper, er det et særlig behov for aktsomhet fra det offentliges side. Virke organiserer over 21 000 virksomheter fordelt på 250 bransjer innen handel og tjenesteytende næringer. Vi vet at små og mellomstore bedrifter møter utfordringer, men vi etterlyser mer kunnskap om effektene av ulike regelendringer og tiltak som regjeringen har iverksatt. Trolig har det hatt en effekt på markedet at terskelverdien for når anskaffelser må ut på anbud er hevet, nå senest til 1,3 millioner kroner. Men vi mener også det er for tidlig å felle en endelig dom over hvilke effekter endringen har hatt.

Det trengs mer kunnskap om offentlige anskaffelser

Virke mener det er viktig med mer kunnskap om offentlige anskaffelser. Svar på spørsmål som for eksempel hvem som kjøper hva, fra hvem og etter hvilken prosedyre, gir et grunnlag for å kunne trekke erfaringer og gjøre beslutninger om det er behov for justeringer i regelverk eller praksis. Den nye stortingsmeldingen som regjeringen nå arbeider med bør fremskaffe mer informasjon og et større datagrunnlag enn det vi i dag har.

Det nye Anskaffelsesakademiet bør støttes opp under

God innkjøperkompetanse er viktig. Dette gjelder både faglig kompetanse knyttet til varen eller tjenesten som skal kjøpes inn, men også kompetanse knyttet til avtaleinngåelse og gjennomføring. Virke bidro til å stifte Anskaffelsesakademiet høsten 2017, og vi mener det er viktig at også regjeringen støtter opp under arbeidet med å øke kompetansen og profesjonaliseringen innen anskaffelsesfaget. Dette er et arbeid vi håper regjeringen vil støtte allerede i statsbudsjettet til høsten.