ADVOKAT HANNE TORKELSEN – ANBUDSKRØLL


Hanne Torkelsen, advokat/partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken AS


De siste årene har anbudskonkurranser fått stor mediaoppmerksomhet på grunn av svikt i levering pga. anbudskrøll. Sist ut er Luftambulansetjenesten som har skapt problemer i Nord Norge.

Det er ikke uforsvarlig i seg selv å ha pris som et kriterium for luftambulansetjenesten. Men hvis prisen reflekteres i at tilbydere spekulerer i å forhandle frem dårligere betingelser for pilotene enn det de har i dag, er det ikke til å undres over at det blir problemer.  Argumenter om at det ikke har vært et problem i tidligere anbudskonkurranser er ingen unnskyldning for oppdragsgiver. Utifra det som er opplyst i media har Luftransport alltid vunnet anbudene, slik at de ansatte ikke har måttet søke på jobber, eller risikert dårligere lønnsvilkår.

Klassekampen har et oppslag hvor det heter at Luftambulansekrisen kunne vært avverget dersom Helse Nord stilte krav om virksomhetsoverdragelse. Klassekampen siterer kommunikasjonssjef i luftambulansetjenesten HF på at det er usikkert om det innenfor rammene av EØS-avtalen er lov å stille krav om virksomhetsoverdragelse i et offentlig anbud av denne typen. Virksomhetsoverdragelse skal i følge Helse Nord/Luftambulansetjenesten HF gjøre konkurransen veldig vanskelig for dem som ikke kjenner interne forhold, og gir store fordeler til dem som sitter med avtalen. Juridiske vurderinger skal etter sigende konkludere med at krav om virksomhetsoverdragelse gjør at man kan havne i en situasjon hvor man bryter med EØS-regelverket.

Det er bekymringsverdig dersom offentlige myndigheter skyver EØS-avtalen foran seg i stedet for å seriøst å vurdere å stille krav om virksomhetsoverdragelse ved bruk av anbud.

Det er ikke tvil om at krav om virksomhetsoverdragelse kunne gjort overgangen til ny oppdragsgiver enklere, og hindret den usikkerheten brukerne av luftambulansens tjenester opplever. Uttalelsen til Lufambulansetjenesten HF i Klassekampen fremstår som svært tvilsom. Jeg kjenner ikke til noe praksis fra EU som tilsier at EØS avtalen skaper problemer for norske oppdragsgivere i anbudsprosesser dersom de stiller krav om at reglene i arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse skal følges. Tvert imot er arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse en direkte følge av et EU-direktiv, som er satt for å sikre ansattes rettigheter der virksomheter overdras, enten det skjer pga. offentlige anbud eller ved ordinært kjøp og salg.

Arbeidsmiljøloven fastslår at de ansatte skal ha rett til å bli med over til ny arbeidsgiver, være sikret å beholde samme lønns- og arbeidsvilkår, og beholde ansienniteten. Også kollektive rettigheter som pensjon mv. er beskyttet etter disse reglene. Da er det ikke krav om at ansatte må søke på jobber, og risikere å miste jobben hver gang det er ny anbudsrunde.

Det er imidlertid ikke alltid at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse er oppfylt ved anbudskonkurranser, og vanskelige juridiske vurderinger kan oppstå. Det er et vilkår at man skal kunne kjenne igjen virksomheten etter overdragelsen, bl.a. ved at nødvendig materiell overtas.

Et eksempel på dette er busstransport. Dersom en tilbyder ikke overtar eksisterende leverandørs busser, men i stedet stiller med egne busser, er det ikke en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven. Men da stilles det krav til å følge reglene om virksomhetsoverdragelse i yrkestransportloven: Så lenge ny drifter skal bruke samme type transportmiddel som før (f.eks. buss), gjelder arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Går man over fra bane til buss f.eks. gjelder ikke reglene, av nokså åpenbare årsaker.

Noe lignende gjelder ved ferjeanbud. Her er ansatte på ferjen sikret sine jobber og rettigheter, selv om det kommer inn nye driftere. Det er ikke tvilsomt at dette er en stor fordel for de ansatte, og skaper større stabilitet enn om ansatte var prisgitt å måtte søke jobb og forhandle lønnsvilkår med ny drifter hver gang driften skal ut på anbud.

Selv om yrkestransportloven ikke gjelder direkte for luftambulansen kan oppdragsgivere ved utforming av konkurransegrunnlaget likevel legge inn krav om at reglene skal følges. Jeg kan ikke se at dette trenger å gi eksisterende leverandør noen urimelig fordel i konkurransen. Eksisterende leverandører vil nesten alltid ha et fortrinn i en anbudskonkurranse, ved at man kjenner ruter og andre forhold som påvirker driften gjennom erfaring. Men det er oppdragsgivers plikt å gi så god beskrivelse av forhold som påvirker driften og kostnadene at de andre tilbyderne har mulighet til å gi tilbud.

Når det gjelder ansatte må det overleveres liste over hvilke ansattegruppe som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen, og lønns- og pensjonskostnader skal kunne la seg beregne. Dette gjøres i svært mange anbudsprosesser, blant annet som krav fra EU, og argumentet fra Helse Nord bør ikke få fotfeste blant oppdragsgivere.

Som eksempel er ansatte i renovasjonssektoren heller ikke omfattet av yrkestransportloven. Ved anbud i renovasjonssektoren er det arbeidsmiljølovens regler som avgjør om det er virksomhetsoverdragelse, og overtar ikke ny leverandør renovasjonsbilene, noe som sjelden er krav i konkurransegrunnlaget, er det heller ikke virksomhetsoverdragelse. Det betyr ikke at oppdragsgiver ikke kan stille krav om dette i anbudskonkurranser, om det er hensiktsmessig.

Ved anbudskonkurranser om offentlige tjenester bør det alltid vurderes om virksomhetsoverdragelse skal stilles som et krav, uavhengig av om arbeidsmiljøloven krever det. Dette gjelder ikke minst når det er tale om kritiske tjenester mange er avhengig av, og hvor usikkerhet rundt lønnsvilkår får slike utslag vi ser i denne saken.

Det er også vanskelig å forsvare at renholdere og andre svake grupper risikerer å miste jobben ved anbudskonkurranser, eller får dårligere rettigheter.

Det er beklagelig at man gir inntrykk av at EØS-avtalen er utfordringen i dette tilfellet.  Hvordan man skal sikre konkurransen slik at alle tilbydere får nok informasjon til å prise inn kostnader ved å overta ansatte ved krav om virksomhetsoverdragelse må også være en del av oppdragsgivers øvelse ved konkurranseutsetting. Dette er noe som gjøres i svært mange anbudskonkurranser, og det er ikke spesielle forhold ved luftambulansetjenester som gjør dette til et uoverkommelig problem.