KLP – HAR DE UNGE MISTET FREMTIDSTROEN?


Lisa Marie Dickson, avdelingsleder i Fag og analyse i KLP

Cathrine Hellandsvik, direktør for Kundeseksjonen i KLP


 

Dagens unge frykter at de ikke vil oppnå samme eller bedre levestandard som generasjonene før dem.

OECD-rapporten Risks that matter (2018) viser, ikke overraskende, at folk i alle aldre bekymrer seg for pensjonen sin. Et mer oppsiktsvekkende funn er at mange unge i OECD-landene frykter at de ikke kommer til å oppnå samme levestandard som foreldrene sine.

Unge bekymrer seg om flere ting, som bolig, fremtidens arbeidsmarked, sykdom og utdanning. Pensjon er likevel den største bekymringen på lang sikt.

Har unge i Norge grunn til å bekymre seg for pensjonen sin?

Pensjonsreformen i Norge har ført til at den enkelte må ta et større ansvar for sin egen pensjon. Reformen bidrar til et mer bærekraftig pensjonssystem. Samtidig medfører et mer fleksibelt pensjonssystem større utfordringer for den enkelte når det gjelder å ta gode, informerte valg om egen pensjon.

Uten endringer i den offentlige tjenestepensjonsordningen vil yngre årskull, satt på spissen, måtte velge mellom høy pensjonsalder og lav pensjonsytelse. Tilpasningene i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon gjør at det å stå lenger i arbeid får større pensjonsmessig uttelling enn før. Ny offentlig tjenestepensjon vil fremdeles være en livsvarig ytelsespensjon med gode opptjeningssatser, som kan måle seg med de beste pensjonsordninger i privat sektor.

Unge må jobbe lenger for å få en like god pensjon, målt som andel av lønn, som foreldregenerasjonen. Effekten av levealdersjustering av alderspensjon vil trolig øke for hver generasjon.

Unge må derfor rustes til å gjøre gode valg. Enkelte valg gjøres tidlig, noen mer bevisste enn andre.

Valg av utdanning, jobb, når du kjøper bolig eller begynner å spare til pensjon, er alle valg som kan få stor betydning for økonomien i alderdommen. Med et fullt fleksibelt pensjonssystem blir spesielt valg av pensjoneringstidspunkt viktig.

Mange valg medfører usikkerhet

Den økonomiske teorien Overchoicegår ut på at det å ha mange valg fører til usikkerhet. Med pensjonsreformen blir valgmulighetene mange, og det blir dermed mer utfordrende å ta gode, informerte valg. Noen valg, som pensjoneringstidspunkt, kan utsettes til senere i livet. Andre viktige valg tas mens du er ung.

Valg av utdanning vil påvirke hvilken jobb du kan få, noe som igjen vil påvirke hvilken pensjon du kan forvente. I privat sektor vil det være stor variasjon. Arbeidsgiver kan ha en god pensjonsordning eller en pensjonsordning med minimumssats på to prosent, som ofte er tilfelle. I offentlig sektor vil du være sikret en livsvarig pensjon med god opptjeningssats.

Unge trenger mer kunnskap

For å kunne foreta gode, informerte valg om pensjon kreves det kunnskap.Det krever at du setter deg inn i og forstår grunnleggende trekk ved pensjonssystemet. Her er unge muligens mer utsatte. I en undersøkelse AksjeNorge utførte som en del av OECDs kartlegging av finansiell eller økonomisk forståelse, scoret Norge høyere enn gjennomsnittet, men de unge skilte seg ut ved å score lavere enn snittet i befolkningen.

Dersom mange valgmuligheter kombinert med manglende forståelse for systemet skaper større usikkerhet, er nøkkelen til større trygghet mer kunnskap. Det ønsker KLP å bidra med.

Direktør i KLP Cathrine Hellandsvik deltar i debatten “Får dagens unge en pensjon de kan leve av?” på Arendalsuka, onsdag 15. august kl. 10.00-10.45.

Direktør Cathrine Hellandsvik