Virke mener staten legger opp til for mye plunder og heft for mindre bedrifter

Og ønsker endring i SkatteFunn-ordningen slik at den ikke bare tjener store bedrifter.

– Særlig må skatte- og avgiftspolitikken ta hensyn til at tjenestenæringene ikke lenger er skjermet fra konkurranse, heter det i Virkes høringsinnspill til næringskomiteen på Stortinget.

Virke mener staten må sikre investeringer til næringsrettet forskning og samtidig trygge kapitaltilgang til SMB. Det er også behov for at forenkling og digitalisering vektlegges som sentrale tiltak for omstilling og etablering av nye arbeidsplasser.

– Forenkling er ikke bare et spørmål om plunder og heft at ting er krevende og tar tid, men også spørsmål om kostnader, for alle politikere som er opptatt av lønnsomhet i norsk næringsliv også enklere å drive. Det må bli mer attraktivt å starte bedrifter og også å stå i det, sier leder for politikk i Virke, Anita Sundal til Næringspolitikk.no

Sundal viser til kanskje særlig arbeidsmiljøloven som vanskelig for de mindre bedriftene. Her er ofte leder også HR-ansvarlig og må gjøre det meste som har med drift og ansatte å gjøre. Derfor kan loven oppleves som betydelig mindre tilgjengelig enn for de med egne HR-ressurser. Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskriftene arbeidsgivere må forholde seg til er samlet på 102 531 ord. Det å lese gjennom reglene én gang tar omtrent 1,5 arbeidsdag. Virke mener derfor det bør lages et mer gjennomgående, og gjennomtenkt skille i hvilke bestemmelser som gjelder små, mellomstore og store virksomheter. Hele arbeidsmiljøloven bør være utformet med utgangspunkt i små virksomheter.

– Regjeringens varslede forslag om endringer i ansattgoder er et skrekkeksempel på ønsket forenkling, som i realiteten ender som forvanskning. Det er grunn til å frykte at reglene for skatt på tredjemannsrabatter blir så kompliserte at mange virksomheter vil slutte med goder som trening på treningssenter. Virke mener også at grensen som er satt for skattefrie personalrabatter er klart for lav, og vi setter vårt håp til at Stortinget vil rette opp dette.

Virke har oversendt topp ti forenklingsmuligheter til regjeringen:
 • «FREDNINGSTID» ETTER BESØK FRA ARBEIDSTILSYNET
  Virke mener at det bør innføres en «fredningstid» på tre år for virksomheter som har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet uten vesentlige avvik.
 • DIGITALT INNTEKTSOPPLYSINGSSKJEMA TIL NAV
  Virke mener inntektsopplysningsskjemaet til NAV må digitaliseres. Det vil spare
  virksomhetene for tid og utgifter, og vil gi bedre oversikt over dialogen med NAV.
 • ET FLATT INKLUDERINGSTILSKUDD
  Virke mener at inkluderingstilskuddet bør endres fra en refusjonsbasert ordning til et flatt tilskudd som utløses automatisk for arbeidsgivere som tar imot kandidater fra NAV. Det vil gjøre det enklere å bidra i inkluderingsdugnaden fordi arbeidsgiverne vet med hvilken støtt de får.
 • FJERNE KONTAKTPLIKTEN
  Det vil spare virksomheten for utgifter, gi de ansatte en tryggere arbeidshverdag og gjøre det vanskeligere å gjennomføre «svarte» transaksjoner.
 • DIGITALISERT VAREINNFØRSEL
  En digitalisert innførsel vil øke fleksibiliteten og redusere ventetiden for importører. Det er en viktig forenkling for importører og transportører og må på plass så raskt som mulig, og senest innen 2020.
 • FJERNE TEKSTILTOLLEN
  Dette vil være et viktig forenklingstiltak, som også har positive ringvirkninger for handel med produsenter i utviklingsland. Fjerning av tekstiltollen vil spare forbrukere og importører for 700 millioner årlig.
 • MODERNE BESTEMMELSE SOM SÆRLIG UAVHENGIGE STILLINGER
  Virke mener at dagens bestemmelse om unntak fra arbeidstidsreglene for særlig uavhengige stillinger må erstattes av en bestemmelse det er enkelt å forstå, og som er tilpasset et moderne arbeidsliv.
 • OPPHEVE OMSTILLINGSLOVEN
  Virke mener at omstillingsloven bør oppheves fordi rapporteringsplikten ikke har hatt dokumentert effekt.
 • FERDIGSTILLE FRIVILLIGHETSREGISTERET
  Virke mener Frivillighetsregisteret må ferdigstilles slik at organisasjonene kan samkjøre søknads- og rapporteringsprosedyrer. Det vil forenkle prosessen med å levere årsregnskap, årsrapport og skattemelding.
 • FORENKLE FORDELSBESKATNINGEN PÅ TRENING
  Virke mener at arbeidsgivere bør kunne gi bidrag til trening på opptil 3000 kroner pr år uten innberetning.

Vil endre skattefunnordningen

– Regjeringen foreslår en historisk satsing på nærmere 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Dette er nesten en dobling siden 2013. Inkludert i denne økningen er nærmere 3 milliarder som følge av økt bruk av Skattefunnordningen, skriver Virke i sitt høringsinnspill og viser samtidig til rapporten om Skattefunn som Samfunnsøkonomisk Analyse gjennomførte og overleverte til Finansdepartementet i sommer. 

Regjeringen har varslet at den vil gjennomgå rapporten, og komme tilbake til eventuelle endringer. En av anbefalingene i rapporten er at Skattefunn-ordningen fungerer godt, men at taket på totale prosjektkostnader er på så et høyt nivå at dette ikke lenger er gjeldende for små og mellomstore bedrifter.

– Vi er opptatt av at skattefunnordningen skal være en lavterskelordning som skal stimulere til økt forskning og innovasjon hos små og mellomstore bedrifter i det brede lag av norsk næringsliv. Vi mener regjeringen i oppfølgingen derfor særlig må se grundig på terskelverdiene i Skattefunn og midlene til FoU med tanke på at disse skal treffe bredden av norske virksomheter, og ikke forfordele store aktører med intensivt FoU-arbeid.

Virke har ikke fremmet noe konkret forslag om å endre taket, men påpeker at utvidelsene som er gjort, har kommet de store bedriftene til gode.

– Før politikerne gjør ytterligere endringer, må  det sees nøye på hvordan små- og mellomstore virksomheter kan nyte godt av det. Vi må huske at dette er en ordning som var ment å være en lavterskelordning.

Foreslår “miljøfunn”

Virke mener det vil være et godtgrep å utvide skattefunnordningen til også å omfatte miljøomstillingsprosjekt. For eksempel fradrag for miljøteknologi eller miljø-konsepter.

– Hovedvekten av næringslivet har i dag få insentiver til å investere i miljøomstilling, og det trengs en dytt for å få flere virksomheter til å stase på sirkulær økonomi.

Virke foreslår at det innføres en prøveordning at det budsjetteres med 125 millioner kroner til dette.