Regjeringens foreslår ikke nok penger til Forskningsrådet.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å bevilge 235 millioner kroner til Forny2020, Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved utdanningsinstitusjoner, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Forslaget støttes av Tekna, men de mener bevilgningen bør økes til 300 millioner kroner allerede neste år.

I sin høringsuttalelse forklarer Tekna at Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) allerede i 2015 anbefalte 300 millioner, mens NHO via innovasjonspolitikken anbefalte i 2016 økning til 500 mill i 2020.

Tekna på sin side mener at det i tillegg til at bevilgningen økes fra foreslåtte 235 millioner til 300 millioner kroner, også bør utarbeides en opptrappingsplan for Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) .

Dette vil gjennom tildelinger fra Forskningsrådet bidra til å kunne hente ut potensialet for muliggjørende teknologier, samtidig som det vil gi muligheter for økt kommersialisering av forskningsprosjektene.

I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) 2019 – 2028, adresseres økt kommersialisering fra forskning, og spesielt innenfor de muliggjørende og industrielle teknologiene.

Les planen her.

– Gjennom både generelle og tematiske virkemidler har Forskningsrådet bygget opp kapasitet og kompetanse til å investere i kommersialiseringsprosjekter i tidlig fase, skriver Tekna.

I første halvdel av oktober i år var det frist for å søke nettopp støtte til kommersialisering av forskningsprosjekter hos Forskningsrådet. Det er satt av 70 millioner kroner til formålet.

– Målet er å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater. Disse prosjektene skal være kommersielt rettet og drevet, ikke forskningsdrevne, forklarte seniorrådgiver Tine Thorbjørnsen i Forskningsrådet til eget nettsted i begynnelsen av september.