KS reagerer på at regjeringen foreslår å redusere midlene til fylkeskommunen med tett på en kvart milliard.

– Kuttene medfører en merkbar svekkelse av de fylkeskommunale virkemidlene,
og vil svekke fylkeskommunenes muligheter for å kunne ivareta den regionale samfunnsutviklings- og næringsutviklingsrollen. Disse midlene er viktige for regional næringsutvikling og for å finansiere (næringsutviklings)prosjekter sammen med andre aktører, skriver KS i sitt høringsinnspill til næringskomiteen på Stortinget.

KS viser til at det midlene i programkategori Distrikts- og regionalpolitikk er foreslått redusert med 223 millioner kroner.  I budsjettforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vises det også til at:
«de regionale utviklingsmidlene utløste om lag det tredobbelte i annen kapital til prosjekter i 2017.»

Her finner du KMDs budsjettforslag.

Kan skyve bort andre investorer

KS-rådgiver Kristian Kopperud viser til at fylkeskommunen er en pådriver for regional samfunnsutvikling som også leder et partnerskap i regionen, det kan vanskeliggjøres når man får færre midler til å investere med.

Kopperud viser til historien om hjørnesteinsbedriften i Follafoss i Trøndelag et godt eksempel på hvor viktig fylkeskommunen kan være for næringlivet og arbeidsplasser. Eksisterende eier ville legge ned, noe som ville bidra til at kommunen mistet 50 arbeidsplasser, men med regionale utviklingsmidler kunne fylkeskommunen snu seg raskt rundt og bidra i jakten på nye eiere. 

Her kan du lese NRKs dekning av eierskiftet. 

Han sier til Næringspolitikk.no at de kan se for seg at spleiselag ikke blir noe av, siden fylkeskommunen ikke kan delta. 

– Her kan vi se ulike prosjekter hvor fylkeskommunen ikke kan bistå med medfinansiering på grunn av manglende penger. Og risikodempende kapitalen som fylkeskommunen bidrar med uteblir. Det kan bli hinder for andre som vanligvis også kanskje ville bidratt, sier rådgiveren.

Beklagelig om ordningen svekkes

Det foreslås å også redusere tilskudd til de regionale forskningsfondene i forslaget til statsbudsjett. Fra 210,6 millioner kroner til 183, 3 millioner kroner. Sju fonds regioner. Etter planen i alle nye regionene.

Skal forsknings- og innovasjonspolitikken være vellykket er man avhengig av at nye aktører inkluderes, mener KS. Organisasjonen viser til at norsk næringsliv investerer mindre i forskning og utvikling som andel av BNP enn næringslivet i andre land. I så henseende har forskningsfondene vært et vellykket virkemiddel som har klart å knytte bedrifter sammen med virkemiddelapparatet.

– Vi mener derfor at det er sterkt beklagelig om denne ordningen nå svekkes.
Samlet sett medfører forslagene med reduksjon i regionale utviklingsmidler og forskningsfond en merkbar svekkelse i virkemidlene på regionalt nivå. Dette fremstår i sterk kontrast til målene med regionreformen hvor betydningen av det regionale nivåets samfunnsutviklerrolle understrekes.

Kopperud forklarer at den største suksessfaktoren ved de regionale fondene er todelt;  – Forskningen deres for og med offentlig sektor har vært veldig vellykket. Og så har de vært flinke til å mobilisere nye aktører. På denne måten har de fått disse til å drive med forskning og utvikling sammen med virkemiddelapparatet. Det har koblet disse sammen.