Derfor får vi ikke pensjon fra første krone

Kommentar: Den beste måten å sørge for at man får en god pensjon er faktisk å ha en jobb. Derfor må vi gjøre veien inn i arbeidslivet så lett som mulig for flest mulig.

Vi må ikke trekke stigen opp etter oss og gjøre det vanskeligere for bedrifter å ansette unge, innvandrere og andre som sliter med å få seg arbeid. Å innføre pensjon fra første krone vil gjøre det dyrere for bedrifter å ansette nye medarbeidere. Personer som kunne fått seg en jobb og skaffet seg arbeidserfaring, kan derfor bli stående på utsiden. Mange får nemlig sin første jobb i bransjene som rammes spesielt hardt av de nye pensjonskravene – bransjer som reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

Grunnen til at mange ikke har pensjon fra første krone i dag, er måten Folketrygden er bygd opp på. Folketrygden er ryggraden i pensjonssystemet vårt og gjør at alle er sikret en pensjon. For at dette skal bli rettferdig vil de som tjener minst få en større andel pensjon fra Folketrygden enn de som tjener mer. Folketrygden gjør med andre ord pensjonssystemet omfordelende. For eksempel kvinner som har vært hjemmeværende deler av sitt yrkesaktive liv, eller har jobbet i omsorgsyrker med en lav stillingsbrøk, er også sikret en pensjon å leve av.

Dette er det bred politisk enighet om. Det er nettopp denne omfordelingen i Folketrygden som gjør at tjenestepensjonen ikke må dekke pensjon fra første krone. Tjenestepensjonen er en tilleggspensjon du får for den delen av inntekten din som er over Folketrygdens grunnbeløp, som nå er omtrent 97 000 kroner.

De aller fleste er enige om at det skal lønne seg å jobbe. Arbeidslinja står sterkt i norsk arbeidsliv. Hvis Stortinget vedtar pensjon fra første krone vil noen kunne få nesten like mye i pensjon som de har i lønn. Forskjellen mellom lønn og pensjon vil altså bli så liten at noen heller vil velge å motta pensjon fremfor å jobbe. Det er svært negativt for utviklinga av velferdssamfunnet, og det bryter med arbeidslinja, som det er stor oppslutning om blant partene i arbeidslivet.

Å innføre pensjon fra første krone vil som sagt koste norske arbeidsgivere dyrt. For at vi skal kunne opprettholde det velferdsnivået vi har i dag, må vi skape 600 000 nye arbeidsplasser innen 2050. Det gjør vi ikke ved å gjøre det dyrere å skape jobber. Vi må heller gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere for utsatte grupper. Derfor er pensjon fra første krone en dårlig idé.