Regjeringen ser utfordringer i plastforslagene fra KS Bedrift

Vanskelig å belønne bedrifter når mesteparten av produksjonen skjer utenfor Norge.

Fredag fremmet KS Bedrift fire alternativer for å få bukt med hardplast som ikke gjenvinnes. Resultatet kom etter at organisasjonen gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. I rangert rekkefølge ble disse fire forslagene fremmet:

  1. Det klareste svaret på avsetningsproblemene, er at det må etableres produsentansvar for plastavfall som ikke omfattes av dagens emballasjeordning. Tre av fire hadde rangert dette svaralternativet på topp.
  2. Mer enn halvparten mente også en bør belønne plastproduksjon som benytter resirkulert materiale, eller innføre avgift på bruk av jomfruelige råstoffer.
  3. Dernest kan staten stimulere et marked for gjenvunnet plast ved å stille krav om bruk av utsortert plast i nye produkter.
  4. Det ble det også uttrykt betydelig støtte for forskning og utvikling på bruk av utsortert plast, og støtte til bedrifter eller sirkulære konsepter som vil ta i bruk dette som innsatsfaktor.

 

Les hele saken her.

Begrenset påvirkningskraft

I en e-post til Næringspolitikk.no skriver statssekretær Sveinung Rotevatn i klima- og miljødepartmentet at regjeringen erkjenner at dette er krevende. Han understreker at alle muligheter vurderes og at de er villige til å ta i bruk nye tiltak for å gjenvinne hardplast.

– Dette er en viktig miljøsak, og vi er glade fot alle gode innspill. Et produsentansvar sikrer innsamling av avfallet og finansiering av behandling. Men det sikrer ikke nødvendigvis at det finnes avsetning av plasten til nye produkter. Krav til å ta inn plasten i nye produkter må rettes mot nye produkter, noe som er vanskelig uten at det skjer under et internasjonalt regelverk. Det er fordi det meste av de produktene som selges i Norge er importerte, og vi er et lite marked med begrenset påvirkningskraft.

I undersøkelsen til KS Bedrift gjør mer enn halvparten av respondentene det klart at plastproduksjon som benytter resirkulert materiale bør belønnes.

Det mener statssekretæren er kan bli vanskelig.

– Siden mesteparten av plastproduksjon skjer i utlandet, vil det å belønne slik produksjon være komplisert og kreve betydelig utredning. Det samme gjelder for  avgifter. Plast brukes også i svært mange ulike produkter, hvor ofte bare en begrenset del av produktet er plast. Et slikt system vil gi store avgrensingsproblemer.

Vanskelig med særnorske krav

Dernest kan staten stimulere et marked for gjenvunnet plast ved å stille krav om bruk av utsortert plast i nye produkter.

Siden det norske markedet er lite, mener statssekretær Rotevatn at å stimulere et marked for gjenvunnet plast gjennom å stille krav om bruk av usortert plast i nye produkter kan by på utfordringer.

– Det ikke er gitt at særnorske krav vil være tilstrekkelig til å påvirke utformingen av produkter, vil den norske stats mulighet til å stimulere markedet være begrenset.

Forskning og utvikling er alltid viktig, slår Rotevatn fast. Hva gjelder støtte til bedrifter er det i en del tilfeller mulig, men ikke alltid.

– EØS-regelverket om statsstøtte legger betydelige begrensninger i slik nasjonal bedriftsstøtte.