CO2-avgift på avfallsforbrenning vil ikke redusere klimagassutslipp

Kommentar: CO2-avgift på avfallsforbrenning vil ha en minimal effekt på klimagassutslippene.

Dagens Næringsliv har på lederplass i oktober fremmet ti klimatiltak som bør inn på årets statsbudsjett, og tar orde for å innføre en Co2-avgift på avfallsforbrenning. Det er misforstått miljøpolitikk som ikke vil bidra til reduserte utslipp.

Faktum er at en CO2-avgift på avfallsforbrenning vil ha en minimal effekt på klimagassutslippene og at produsenter allerede betaler for at deler av avfallet får annen behandling.

Mindre avfall til forbrenning

Henrik Lystad er fagdirektør i Avfall Norge

I dag frigjøres det omtrent 1,7 millioner tonn CO2 fra norske avfallsforbrenningsanlegg. Rundt 40% av utslippene stammer fra avfall med fossilt opphav, for eksempel plast, tekstiler, møbler og bygningsavfall. Anleggene tar imot blandet avfall og har liten mulighet til å påvirke sammensetningen i det som behandles.

For å redusere klimagassutslippene må en sørge for at mindre fossilt avfall går til forbrenning. Regjeringens planlagte krav til utsortering av plast fra husholdninger og næringsliv er derfor et riktig steg på veien. Norge er avhengig av å sortere ut mer av avfall med fossil opprinnelse.

Djuve har rett i at vi trenger en rekke omstillinger og at det haster med konkrete tiltak for å få ned utslippene. La oss derfor fokusere på de tiltakene som vi vet gir reduserte utslipp:

  1. Avfallsreduksjon og gjenbruk – Avfallsmendgen må reduseres. Det betyr at produksjon og forbruk må endres. Stikkord er delingsøkonomi og økodesign og bransjens arbeid med å redusere matsvinn. Når avfall ikke kan forhindres, er gjenbruk beste løsning.
  2. Resirkulering – Vi må legge til rette for at produkter som produseres blir laget av et materiale som egner seg til materialgjenvinning, og at disse blir utsortert og gjenvunnet til nye råvarer. Når fossile råvarer erstattes bidrar avfallsbransjen til reduserte utslipp i andre sektorer, som når biogass erstatter diesel i busser og lastebiler, eller gamle plastflasker blir til nye plastprodukter.

Utvidet produsentansvar

I Norge har vi god erfaring med å ansvarliggjøre produsent og importør og bruk av utvidet

Trygve Mellvang-Berg er kommunikasjonssjef Norsk Fjernvarme. Foto: Øystein Andreas Bjerke

produsentansvar for å nå miljø- og avfallspolitiske mål. Når vi kjøper alt fra ketchupflasker til bildekk og mobiltelefoner, ligger det et vederlag innbakt i prisen, som går til å sørge for at avfallet blir samlet inn og materialene gjenvunnet i tråd med de forpliktelsene som myndighetene har satt. Produsentansvaret er et effektivt virkemiddel og kan utvides til å omfatte flere produkttyper enn i dag, og gis flere forpliktelser i tråd med miljø- og klimapolitiske målsetninger.

Ved å rette virkemidlene mot produsentene treffer man den aktøren som sammen med avfallsbesitteren har størst mulighet til å redusere klimautslippene fra avfallshåndteringen.

Forbrenningsanlegg påvirker ikke innholdet i avfall

Først når materialer ikke er egnet for materialgjenvinning til nye råvarer, er avfallsforbrenning den beste måten å behandle restavfall på. Anleggene har ingen mulighet til å bytte ut eller endre sammensetningen på avfallet som ankommer, men avfallsforbrenning handler også om mer enn å kvitte seg med avfallet. I dag blir energien i avfallsvarmen gjenvunnet til elektrisitet, oppvarming og kjøling som erstatning fra fossile kilder eller damp til industri. Avfallsvarme utgjør grunnlasten i det norske fjernvarmenettet.

Over 80% av avfallet som energi-gjenvinnes i norske anlegg er konkurranseutsatt og prisen settes i et Nord-Europeisk marked. En avgift vil derfor ikke gi økte priser på avfall til forbrenning, men kostnadene må bæres av avfallsanleggene selv. En CO2-avgift vil ha minimal styringseffekt på avfallet, og svært liten effekt på klimagassutslipp fra avfallshåndteringen.

Den tidligere avgiften på forbrenning, som inneholdt en CO2-komponent, ble fjernet i 2010 av de samme årsakene og pga konkurransesituasjonen med svenske anlegg. I Sverige anbefaler en offentlig utredning nylig å ikke innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning.

Skal samfunnet lykkes med å redusere klimaavtrykket fra konsum av varer, må vi ta steget inn i en sirkulær økonomi. Gjennom riktig valg av råvarer og design i produksjonsfasen kan produkter gjenbrukes eller materialer kan gjenvinnes med riktig kvalitet til å bli råvarer i nye produkter. Dette vil føre til mindre uttak av naturressurser, økt ressurseffektivitet, mindre avfall og reduserte klimautslipp.

På Fortum Varmes anlegg i Oslo planlegges karbonfangst av CO2-utslippet, som del av Norges nye verdikjede for karbonlagring. Dette er spennende initiativ og kan bidra til å redusere utslippene fra avfallshåndtering ytterligere.

Skal samfunnet løse plastproblemet og kutte utslipp må vi jobbe der norsk avfallsbransje allerede er i front i verden: avfallsreduksjon, sirkulærøkonomi og CO2-fangst, ikke gjennom misforstått avgiftspolitikk.