Riksrevisjonen kritiserer forvaltningen av statlige bedrifter

Stiller spørsmål ved hvorfor lederlønningene har økt mer enn lønnsveksten i resten av samfunnet, og er kritisk til manglende oppfølging av Avinor.

Riksrevisjonen har undersøkt 43 statlige bedrifter og sitter igjen med sju forhold hvor det er behov for mer aktiv oppfølging. Revisjonens årlige rapport viser at departementene har for dårlig styring av de statlige selskapene.

Undersøkelsen viser at i 27 av styrene og 24 av de daglige lederne i 43 undersøkte selskaper har de siste årene økt betydelig mer enn den generelle lønnsveksten. For ni av styrelederne utgjorde økningen i 2015–2017 over 10 prosent, og sju av de daglige lederne fikk i 2014–2017 lønnsøkninger på mellom 20 og 40 prosent.

– Dette er i mange tilfeller langt over det moderate nivået som regjeringen har gitt signaler om. Godtgjørelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Per Kristian Foss.

Videre i rapporten påpekes det at departementene har for dårlige rutiner i å identifisere innsideinformasjon departementene har som sektormyndighet. Departementene er ikke lovpålagt å før innsidelister, men en slik liste ville vært et hjelpemiddel for å møte krav i loven om at den som som har slik informasjon skal vise aktsomhet i behandlingen av denne.

I undersøkelsen av tre departementet viser at de ikke føres innsidelister i alle tilfeller hvor det foreligger slik informasjon. Noe Foss karakteriserer som kritikkverdig.

Revisjonen viser videre til at Avinor ikke får den oppfølgingen selskapet bør ha. Samtidig som inntektene har økt, har kostnadene økt mer – uten at ledelse, styret og samferdselsdepartementet ikke følger opp kostnadseffektiviteten godt nok.

Så mye som halvparten av de 20 største investeringsprosjektene overholder ikke de opprinnelige kostnadsrammene.

– Etter Riksrevisjonens vurdering er kostnadsveksten og en svekket lønnsomhetsutvikling kritikkverdig og ikke i tråd med kravet om effektiv drift. Samferdselsdepartementet har ikke sikret seg god nok informasjon til å følge med på om Avinor utfører samfunnsoppdraget og oppgavene kostnadseffektivt, sier Foss.

I Avinors regnskaper er det ikke mulig å skille ut kostnadene ved forretningsmessig drift og ved samfunnsoppdraget og samfunnspålagte oppgaver.

Her finner du hele sammendraget av Riksrevisjonens årlige rapport.