Leilending til evig tid

Kommentar: Statens leilendinger.

Tomtefesteloven får ofte de underligste utfall. Hytteeiere som har bygget sine hytter på festetomter i Finnmark, er gjennom opprettelsen av selskapet «Finnmarkseiendom», Fefo, blitt leilendinger på evig tid! Fefo har nemlig ifølge tomtefesteloven, rett til å nekte innløsning av festetomter for hytter.

Mon tro alle hytteeiere i Finnmark synes dette er en grei løsning?

I en kronikk publisert på Fefos hjemmesider slår selskapets styreleder fast at det ikke blir aktuelt å innløse en eneste festetomt med mindre det er pålagt gjennom lov. Eller som styreleder konstaterer:

«En viktig inntektskilde for FeFo er festeavgifter. Strategiplanen sier at FeFo vil videreføre festeordningen og ikke selge grunn utenom der vi er forpliktet til det. Festeordningen er viktig også fordi den i et langt tidsperspektiv sikrer at verdien av eiendommen ikke reduseres, og at framtidige forvaltere av eiendommen har et økonomisk grunnlag å drive på.»

Og videre:

Øyvind Bastiansen er leder i Tomtefesterforbundet«Skal vi gå bort fra festeordningen og selge eiendommen vil FeFo måtte skaffe inntekter på annet vis. Det vil eksempelvis måtte skje gjennom å øke prisene på jakt, innføre betaling for fiske og skyve kostnadene over på de som driver friluftsliv.»

(Kommentaren fortsetter under bildet)

Øyvind Bastiansen er leder i Tomtefesterforbundet

Så da er det fastslått en gang for alle at det er tomtefestere i Finnmark som skal både skal bidra til å drive et statlig opprettet forvaltningsselskap, og å subsidiere jakt og fiske og annet friluftsliv i fylket.

Vi trodde kanskje at leilendinger var noe som hørte fortiden til? Nei da. Tomtefesteloven har med Stortingets velsignelse gjeninnført ordningen med stor suksess. Tusenvis av hytteeiere i Norge, altså ikke bare i Finnmark – om det måtte være en trøst, er unntatt fra retten til å kunne innløses sine hyttetomter og må betale sin festeavgift til evig tid. Og med lovendringen i 2015 kan dette bli en kostbar affære, noe som dessverre kommer som et overraskende sjokk for svært mange festere.

Tomtefesteloven er nok ikke lesestoff for andre enn spesielt interesserte. Det vil si inntil avtalen løper ut og skal fornyes. Det er nok et sannhetens øyeblikk for mange. Det er nok på høy tid at Stortinget gjør en ny gjennomgang av loven. Lovens unntaksregler er både diskriminerende og urettferdig for tusenvis av festere. Eller for å vri litt på et kjent utsagn: Loven er lik for alle, dog ikke for tomtefestere.