Leilendingene kunne bli kastet ut. Det skjer ikke hos oss

Kommentar: Én ting står likevel fast: Ingen av våre tomtefestere skal frykte for sine investeringer, skriver Fefo i sitt tilvar.

På næringspolitikk.no 20.11.2018 skriver leder i Tomtefesterforbundet, Øyvind Bastiansen om FeFo – hovedgrunnforvalteren i Finnmark. Under overskriften «Leilending til evig tid» mener han at FeFo må frigi hyttetomter til odel og eie framfor å feste dem. Dette krever et tilsvar både om hva FeFo er – og gjør.

FeFo ble opprettet i 2005 av stortinget for å forvalte jakt, fiske og eiendom som en del oppgjøret tilknyttet retten til land og vann i Finnmark, noe Norge har høstet internasjonal anerkjennelse for. FeFo sitt oppdrag er å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser på et areal med både samer og nordmenn.

FeFo er ikke etablert for å selge, men forvalte Finnmarkseiendommen i et evighetsperspektiv. FeFo er heller ikke statlig, slik Bastiansen skriver. FeFo er et eget rettssubjekt.

Når Bastiansen skriver at vi har våre inntekter fra festeavgift, så er det helt riktig at det utgjør en vesentlig del av våre inntekter. Men da må han ta utgangspunkt i hva FeFo er. FeFo er pålagt å være selvfinansierende og får ingen overføringer fra staten.  All vår virksomhet er forankret i Finnmarksloven. Er man uenig i dette, må politikerne adresseres.

Tomtefesterforbundet er en interesseorganisasjon for tomtefesterne i Norge. På egen hjemmeside skriver de at nye lovforslag gjør hverdagen for tomtefesterne krevende og uforutsigbar. Hver nye lov kan få store konsekvenser for hus/hytteeierne, ikke minst økonomisk.

Vi forstår problemstillingen og er glade for å kunne berolige Bastiansen sine medlemmer med at våre festere beskyttes gjennom tomtefesteloven. Tomtefesterne betaler en årlig fast avgift som reguleres i tråd med konsumprisindeksen, og festerne disponerer i praksis tomta som en grunneier. FeFo kan hverken si opp kontraktene, kaste festerne ut fra tomta eller sette opp festeavgiften vilkårlig.

Ergo har festerne både sikkerhet for sine investeringer og forutsigbarhet for sin festekontrakt. Å sammenligne hytteeierne i Finnmark med leilendinger blir derfor helt feil. Leilendingene kunne bli kastet ut og fikk stadig endringer i sine rammebetingelser. Det skjer ikke hos oss.  FeFo er en forutsigbar grunneier.

En viktig grunn for ikke å selge tomter, er at all tomtegrunn i utgangspunktet er beitemark for reinsdyra i Finnmark. Det må vi ta utgangspunkt i. FeFo må balansere vår forvaltning både overfor samer og nordmenn, hytteeiere inkludert.

Å åpne for salg av hyttetomter til våre festere er ikke å balansere oppdraget for hva FeFo er – og gjør.