Fiskeriavtalen med EU i havn

– Avtalen med EU er viktig for Norge. Jeg er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger, som kom i stand under utfordrende omstendigheter. Det er viktig at vi samarbeider godt og tett om beslutningene som tas, slik at vi kan sikre en ansvarlig forvaltning av bestandene i Nordsjøen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Fiskeriavtalen mellom Norge  og EU gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander.

Verdien av kvotene for fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til om lag 8 milliarder kroner totalt.

Storbritannia blir en stor kyststat utenfor EU. Norge må da forholde seg til Storbritannia og EU som selvstendige parter.

– Dersom det skulle bli en såkalt hard brexit, det vil si at Storbritania forlater EU uten en overgangsavtale, så vil jeg ta initiativ til at alle parter møtes raskt, for å sikre norske fiskerinteresser. Jeg er for øvrig glad for at både Storbritannia og EU-kommisjonen har signalisert at de legger opp til å holde seg til inngåtte avtaler ut hele 2019, sier Nesvik.

Årets avtale innebærer mindre kvoter:

  • Totalkvoten for torsk i Nordsjøen er satt til 29 437 tonn hvilket utgjør en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i år. Kvoten til Norge blir 5 004 tonn.
  • For Nordsjøsild har totalkvoten blitt redusert med 35,9 prosent sammenlignet med i år, og kvoten er satt til 385 008 tonn. Norges kvote er på 111 652 tonn.
  • For sei har kvoten økt med 16 prosent, som gir en totalkvote på 122 342 Dette gir en kvote til Norge på 63 618 tonn.
  • Totalkvoten for hyse er 28 950 tonn. Norsk kvote er 6 658 tonn.

Norge og EU har også blitt enige om en foreløpig kvote på reker på 4 608 tonn for de første seks månedene i i 2019. Det vil bli fastsatt en endelig kvote for hele 2019 i mars-april basert på et forsøkstokt som gjennomføres av Havforskningsinstituttet i januar.

Avtalen innebærer også at Norge og EU bytter fiskekvoter. I grove trekk går kvotebyttet ut på at EU får torsk-, sei- og hysekvote i Barentshavet og noen kvoter i Nordsjøen. Norge bytter til seg kolmule, lange/brosme, blåkveite og andre bestander i EU-farvann.