Høyreregjeringen legger ned fengsler og svekker kriminalomsorgen


Maria Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet


 

Under behandlingen av justisbudsjettet i Stortinget i dag har et flertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og Krf har i dag vedtatt å legge ned følgende åpne fengsler:

  • Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling (13 plasser for kvinner)
  • Hassel fengsel (26 plasser)
  • Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling (70 plasser)
  • Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling (109 plasser)
  • Bergen fengsel og Osterøy avdeling (29 plasser, der 9 er for kvinner)
  • Arendal fengsel, Håvet avdeling (13 plasser)

Høyreregjeringen bygger ned norsk kriminalomsorg slik vi kjenner den, siste stikk er denne massive nedleggelsen av åpne fengsels plasser.

Disse fengslene er siste leddet i det vi kan kalle soningstrappa for mange straffedømte. Det er her innsatte forbereder seg på å leve normale liv i samfunnet, slik at de som straffedømte en dag kan komme ut i våre lokalsamfunn som gode naboer for deg og meg.

Høyreregjeringen har siden dag en påført kriminalomsorgen kraftige kutt og viser heller ikke i budsjettet for 2019 noen vilje til å satse på innholdet i soningen. Denne «brød og vann»-mentaliteten har ingen plass i en moderne kriminalomsorg. Arbeiderpartiet har større ambisjoner, og styrker sektoren med nærmere 100 millioner kroner for å sikre at vi også i fremtiden har straff som virker.

Å legge ned viktige rehabiliterende institusjoner som de åpne fengslene, som et sparetiltak svekker kriminalomsorgen og dermed også samfunnssikkerheten: Det kan føre til at straffedømte er like kriminelle når de går ut av fengslet som når de kom inn. Dette vil koste samfunnet dyrt gjennom store kostnader av ny kriminalitet.

Arbeiderpartiet går i mot høyreregjeringens kutt ovenfor kriminalomsorgen og foreslår totalt sett en styrking i vårt alternative budsjett av kap. 430 post 1 med 95,80 mill. kroner som fordeles slik:

–                    25,8 mill. kroner til styrket drift av kriminalomsorgen

–                    40 mill. kroner for å hindre nedleggelse av åpne soningsplasser

–                    20 mill. kroner til kjøp av sikkerhetsutstyr i fengslene

–                    10 mill. kroner til oppstartsmidler for å styrke ungdomsenhetene

Vi går også mot høyreregjeringens forslag om å legge ned de åpne fengslene, og vil i stedet fremme et forslag om en ny NOU for kriminalomsorgen:

«Stortinget ber regjeringen om at det utarbeides en ny NOU for kriminalomsorgen før evt. åpne soningsplasser legges ned. Utvalget skal foreslå en konkret og helhetlig plan for videreutvikling av alle sider av kriminalomsorgen, og vurdere det fremtidige behovet for ulike former for straffegjennomføring, herunder såkalte åpne og lukkede plasser, friomsorgen og alternative soningsformer som elektronisk kontroll. Kvinner som soner skal vises særskilt oppmerksomhet i utvalgets arbeid. Utvalget skal også vurdere behovet for å styrke innholdet i soningen for at straffen skal virke og tiltak som reduserer bruk av isolasjon. NOU-en skal utarbeides i et tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og aktuelle frivillige organisasjoner knyttet til kriminalomsorgen.»