Fra data til innsikt seminar 10.januar


Kristin Vinje, visedekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen


 

Universitetet i Oslo inviterer til innovasjonskonferanse ” Fra data til innsikt torsdag 10. januar 2019.” Kunnskapsminister Iselin Nybø åpner konferansen.

Du tenker kanskje ikke så mye på det til daglig, men vi omgir oss med avansert teknologi på alle kanter – og de fleste av oss tar for gitt at det fungerer.

Ny kunnskap tas i bruk og gir oss muligheter til å gjøre helt nye ting. Men bak teknologien ligger det tung vitenskap.

Samtidig som ny teknologi gjør oss i stand til å skape en bedre verden blir vi i økende grad eksponert for enorme mengder informasjon. Det gjør igjen at vi kan bruke all den informasjonen til å skape enda nye muligheter, men da må vi vite hvordan det gjøres.

Økende mengde data

Det er en økende interesse for hvordan vi kan utnytte den enorme produksjonen av data som vi opplever i dagens IT-drevne samfunn. Samtidig som mengden data øker eksponentielt så har ikke tilgangen til data økt i samme takt. Det innebærer at flere og flere bedrifter og organisasjoner sitter på store mengder data med et uutnyttet potensial og med stor grad av tapte forretningsmuligheter. Og, det som verre er; hvis du ikke mestrer matematikken og statistikken kan du fort risikere å bruke disse dataene på en måte som ikke nødvendigvis representerer virkeligheten! Derfor er det viktig at vi anerkjenner at det å skaffe tilveie, organisere og analysere store datamengder krever dyp innsikt i fag som matematikk, statistikk og informatikk.

Data science er i ferd med å etablere seg som et eget fagfelt som kombinerer etablerte fag som matematikk, statistikk, dataanalyse og deres relaterte metoder. Foruten modellering og statistisk inferens (metode for å trekke konklusjoner om en populasjon ut i fra et utvalg av samme populasjon), inkluderer dette også definering av aktuelle spørsmål, innhenting og lagring av data, rensing av data, samt å kommunisere og visualisere resultater. Data science er et konsept som kombinerer alt dette slik at man lettere kan forstå og analysere innholdet i dataene.

Hva er digitalisering?

Hva man legger i begrepet digitaliseringvarierer nok noe avhengig av hvem du snakker med. Det er mange ord og begreper som svirrer rundt som Big Data, Data Scienceog Advanced Analytics. Machine Learningog Artificial Intelligencebrukes om hverandre, og selve begrepet digitalisering brukes ofte som en samlebetegnelse for alle disse ulike begrepene. Uansett, alle disse begrepene er utrykk for ulike tilnærminger og metoder for hvordan vi håndterer og utnytter data, og digitalisering – for å bruke det uttrykket. Digitalisering er gjennomgripende i dagens og morgendagens samfunn innen alle sektorer og i alle deler av næringslivet.

For å utnytte store datamengder har vi behov for å raffinere metoder relatert til å trekke ut kunnskap fra data. For å få innsikt må vi vite hvordan vi utfører statistiske analyser. Vi må også mestre kunsten i å visualisere resultatene på en forståelig og hensiktsmessig måte, og ikke minst sikkert lagret. Bruk av avanserte beregninger, statistiske analyser og visualisering av resultater i kombinasjon med annen kunnskap innen eksempelvis medisin og helse, miljø og energi og bank og finans, blir stadig viktigere.

UiO har en stolt historie å vise til når det gjelder digitalisering. Den prisbelønte duoen Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard, begge informatikkprofessor ved UiO var både visjonære og hadde ideer som var langt forut for sin tid.

Fra data til innsikt

Gjennom regjeringens arbeid med Digital21 er det foreslått en styrket, målrettet og helhetlig satsing på de viktigste oppgavene som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. Universitetet i Oslo inviterer til innovasjonskonferanse Fra data til innsikttorsdag 10. januar 2019. Kunnskapsminister Iselin Nybø åpner konferansen. Morten Dalsmo fra SINTEF, som leder styringsgruppen for Digital21, kommer for å innlede om arbeidet. Du vil få et historisk tilbakeblikk på utviklingen av informatikk som fag av vår dekan Morten Dæhlen, som også er professor i informatikk. I tillegg vil du også møte blant annet møte Marianne Fyhn, som er på sporet av å forstå mekanismene bak hjernesykdom, Berit Svendsen, som skal lede VIPPS til nye høyder internasjonalt og Kyrre Glette, som forteller om robotene som kommer!

Hvis du vil starte året med å skaffe deg mer innsikt bør du ta turen til Blindern 10. januar, der vi vil synliggjøre noen av Norges mest innovative og muliggjørende teknologimiljøer som setter oss i stand til å utnytte de enorme datamengdene vi står overfor til beste for samfunnet.