KrF og AP vil erstatte bompenger med overvåkning og veiprising

Stortinget ber regjeringen utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising i Norge til erstatning for dagens bompengesystem, skriver KrF i Dok8-forslag som diskuteres i høring på Stortinget tirsdag 8.januar.

KrF´s representanter Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad begrunner sin missnøye med bompengefinansiering i Dok8-forslaget slik:

«Dagens ordning med bomstasjoner fremstår som gammeldags og lite fleksibel. Det bør derfor utvikles et mer fremtidsrettet, mer dynamisk og mer rettferdig system for brukerbetaling. Satellittbasert veiprising kan være et slikt system.»

I det svært detaljerte forslaget hevder KrF-lederne at i byene kan bompengene, dersom satsene differensieres, bidra til mindre kø og forsinkelser og redusert forurensing. Samtidig hevder forslagsstillerne at det er lite rasjonelt at brukerbetalingen kreves inn punktvis, uten hensyn til hvor lang strekning det enkelte kjøretøy tilbakelegger. Dette har uheldige fordelings- og konkurransevirkninger. I en utredning av satellittbasert veiprising bør for øvrig forholdet mellom by og distrikt behandles grundig for å sikre et system som tar hensyn til de ulikhetene som fines blant annet med tanke på trafikkgrunnlag, avstander og befolkningstetthet.

Satellittbasert veiprising er et fleksibelt system der det kan kreves inn en kilometeravgift som varierer med kjøretøyets bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og/eller luftforurensing. Miljøeffektene kan være positive, jf. erfaringer fra Sveits. For at et slikt system skal kunne innføres innen rimelig tid, må utredning og planlegging starte nå.

Arbeiderpartiet foreslår veiprising

Stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø fra AP ber derimot Stortinget om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter.

Forslagsstillerne fra AP skriver i sitt Dok8-forslag at Vegprising er en mer intelligent og mer treffsikker avgift enn det dagens bilavgifter og bompenger er. Det dreier seg i praksis om en avgift per kilometer, som varierer med hva slags bil en bruker, hvilket tidspunkt en kjører på, og hvor en kjører. På sikt kan en se for seg at vegprising erstatter alle bilrelaterte avgifter, både kjøp og bruk, men i første omgang ønsker forslagsstillerne å utrede en overgang fra bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter til vegprising.

Nye skyts i gamle veikamper

Regjeringen har signalisert at den ønsker å starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Det betyr at alle som ferdes på veiene på sikt vil måtte forholde seg til nye betalingsformer.

På Sør-Vestlandet har kampen mot veipenger, som startet i Stavanger, ført til protester mot bompenger over hele landet. Kampen om veialternativene mellom øst og vest med påfølgende konsekvenser i fjordkryssninger og veialternativer langs kysten fra Stavanger til Bergen får nå også nye skyts og argumenter.

Nå vil ikke lenger Statens Vegvesens anbefalinger og lokale lobbyselskapers ekspertrapporter og argumenter være de beste argumentene. Nå kan en detaljert prising ett kjørt veilengde, bostedsadresse, biltype, prioritert kjøring etc benyttes. Derved vil de ulike veitilhengerne bruke nye argumenter for lønnsomhet ved nettopp deres veiprosjekt.

Kampen om Vegen fortsetter….

I Sverige har politikerne overlatt til fagmyndigheter å bestemme hvor veiene skal gå. I Norge er det politiske vedtak som legges til veigrunn. De beste argumentene har alltid sittende regjeringspartier vunnet frem med. Nå vil i tillegg satellitt-overvåkning kunne avsløre ferietur vs jobbtur, biltype, hastighet, hyppighet og  derved prise ulike veiprosjekter helt annerledes. Spørsmålet blir om det endrer hvor veien legges?