Lyngen kommune har kjøpt ut Opplysningsvesenets Fond

Ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen kommune anbefaler andre tomtefestekommuner om å gå sammen om å lage en sammenslutning for å få tilbakeført festetomter fra statlige statlige stiftelser og selskap. KS lanserer rapport om Opplysningsvesenets Fond i løpet av kort tid og vil kommentere saken da.

Kynisk pengemaskin

”-En kynisk pengemaskin”, slik karakteriserte ordfører Dan-Håvard Eggen Opplysningsvesenets Fond (OVF)  2.juni 2017 i Dagens Næringsliv. Årsaken var at Lyngen kommune ble avkrevd en festeavgift for tomt i Lyngen sentrum som medførte at kommunen måtte subsidere festeavgiften til de næringsdrivende som leide tomten av kommunen med 250.000 kr. årlig.

Innbyggere løser ut utfester

Utfester Opplysningsvesenets Fond har nå fått 18,7 mill.kr. fra kommunekassen i Lyngen og latt seg kjøpe ut, forteller ordfører Dan-Håvard Heggen til Næringspolitikk.no

-Vi betalte 18.7 mill for 45 mål tomt. Noe som gir en pris på ca 450.000 kr M2. Tomten er strategisk viktig for utviklingen av Lyngen kommune og ikke minst muligheten for næringsutvikling i Lyngen kommune. I tillegg var det varslet en økning i festeavgiften som medførte at vi ville ha 726.000.- i årlige utgifter på arealet f.o.m. 2019, sier ordfører Johnsen

LES MER: Tomtefesteloven distriktsfiendtlig og kirken råkapitalistisk

Høy pris

Følte du at dette var en balansert forhandling mellom like parter?

-Prisen er basert på en kontrakt som ble inngått mellom OVF og Lyngen kommune i 2011. Da ble det fremforhandlet en kontrakt uten politisk godkjenning som er grunnlaget for dagens pris. Den høye prisen er et resultat av det administrasjonen i Lyngen kommune aksepterte av prisforlangende av OVF, forteller Lyngens ordfører.

Beklagelig

Hvilke betraktninger har du gjort deg om Tomtefesteloven?

-Tomtefesteloven har gitt stiftelser/selskap/enkeltpersoner uten samfunnsutviklerrolle en unik mulighet til å kapitalisere areal som burde tilhørt fellesskapet. Dette er selvfølgelig sterkt beklagelig, sier Johnsen.

LES MER: Opplysningsvesenets Fond gjør seg lekker

Kommunene bør ha råderett

Hvilke råd har du til andre feste-kommuner?

-De kommuner som har samme utfordring som oss burde lage en sammenslutning, med et langsiktig mål om å få tilbakeført areal fra statlige stiftelser/selskap tilbake til kommunene. Kommunene selv burde få råderett over viktige areal til strategisk samfunnsutvikling. Ikke slik som det er i dag da vi er med å finansiere en statlig stiftelse, avslutter ordfører Dan-Håvard Johnsen.

LES MER: Nytt Storting må endre Tomtefesteloven

Lyngen kommune og det lokale næringslivet vil nå slippe å betale festeavgifter til stiftelsen Opplysningsvesenets Fond, som har store festetomter i vell 350 norske kommuner.

300.000 festekontrakter i Norge

I følge tall fra Tomtefesterforbundet finnes det vel 300.000 tomtefesteavtaler i Norge. Tomtefeste berører derfor vell 1 million nordmenn. Tomtefesteloven gir i utgangspunktet tomtefestere rett til innløsning, men en rekke unntak gir utfesterne rett til å nekte innløsning. Dette har ført til at Tomtefesteloven har blitt revidert en rekke ganger, uten at antallet konflikter og rettssaker har blitt redusert.

Politisk fastlåst

Politisk sett er situasjonen svært fastlåst. Dette fordi Kristelig Folkeparti beskytter Opplysningsvesenets Fond, Senterpartiet taler bøndene og skogeiernes sak mens Høyre taler utfesternes sak ut fra ideologiske årsaker.

Med jevne mellomrom tar Arbeiderpartiet opp tomtefestesaken og foreslår lik rett til innløsning for alle tomtefestere. Ved de siste valgene har Senterpartiet truet Arbeiderpartiet med brudd i valgsamarbeide og dermed har saken blitt låst. I mellomtiden skaper Tomtefesteloven god omsetning for advokater og hodebry for både festere og utfestere.

LES MER: Tomtefeste for ei anna tid

Unikt internasjonalt

Et vedtak i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i juni 2012 førte til at den daværende rødgrønne regjeringen Stoltenberg måtte endre Tomtefesteloven slik at makspris for 1 mål festet tomt ble satt til ca.12.300 kr i 2018-pengeverdi. Denne maksverdien har vært utfordret i flere rettsaker siste året. Samtidig har det fra tomtefesterhold blitt vurdert en ny henvendelse til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Ny rapport fra KS om Opplysningsvesenets Fond

Opplysningsvesenets Fond er invitert til å kommentere saken, men ser ingen grunn til å gi kommentarer.

KS er for tiden i ferd med å ferdigstille en undersøkelse om Opplysningsvesenets fond. Rapporten vil bli publisert innen kort tid. De regner med at en del problemstillinger vil bli kommentert i den forbindelse. KS ønsker derfor ikke å kommentere saken nå.

Det betyr at siste ord eller domsslutning om tomtefeste neppe er sagt og skrevet.